DIALOGAS SU SKAITYTOJAIS

     “L. L.”, 1^64, Nr. 7, 8, 9. Šitas auklėjančio pobūdžio žurnalas yra skirtas platesnei lietuvių katalikų visuomenei. Naujos ir energingos redakcijos rankose jis žymiai tobulėja išvaizda ir turiniu. Žurnale apstu populiarių ir aktualių straipsnių ir smulkių informacijos žinių, kurios nesiriboja vien lietuviška veikla. Visa medžiaga yra gerai parinkta bei kondensuota, ir perduota lengvu stilium. Sprendžiant iš daugėjančių skaitytojų laiškų ir pasisakymų, atrodo, kad redakcijai sekasi surasti prasmingą dialogą su savo skaitytojais...

Mūsų Vytis, 1964, Nr. 4

GILIAU MĄSTANTYS

     . . . Reikės daryti viską, prieš akis turint giliau mąstančius pasauliečius. O jų yra nemažas būrys. Aš manau, kad “Laiškai Lietuviams” jau suspėjo tyliu bei kantriu darbu išugdyti naujai realybėn žvelgiančių lietuvių būrį, naujai amžinąją tiesos gaidą priimančias ausis...

Kun. V. Cukuras

LINKĖJIMAI NEPASENTI

     Nuoširdžiai sveikiname Jus ir visą redakcijos kolektyvą šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. Tikrai nuoširdžiai meldžiame Viešpatį, kad ir toliau siųstų Jums drąsos ir energijos eiti su šių laikų dvasia, o ne atsilikti dešimtmečiais ar net šimtmečiais!

A., G., R. ir T.

ŠEIMŲ RATELIAI

     Perskaičiau gruodžio “L. L.” ir tik džiaugiuos. Manau, kad tema kaip vaikų pinigų tvarkymas (“Tėti, duok man dolerį”, 386 psl.) bus prenumeratoriams aktuali. Puiku, kad pristatot temą, duodat klausimų diskusijoms pačių tėvų tarpe, ir kad yra ko laukt sekančiam numery patiems jau į galvojimą įsitraukus.

     Mano svajonės yra toks tėvų ratelis, kuris susirenka kas mėnesį ir kieno nors “vedamas” diskutuoja svarbias šeimynines temas. Tiesiog būtų galima vartot “L. L.”!

E. V., Newhaven, Conn. JAV

     Jūs atspėjote mūsų mintis (žr. "Šeimų rateliai”šio nr. 39 psl). Talpindami straipsnį "Tėti, duok man dolerį!” su klausimais, galvojome taip pat kaip ir Jūs, kad jis tiktų šeimų ratelių diskusijoms.    — Red.

DIRBAT IŠSIJUOSĘ

     Dirbat išsijuosę. Puiku! Žurnalas visais atžvilgiais geras; o kad mokat įjungt pasauliečius, tai daugiau naudos ir mums ir Bažnyčiai.

     Keistokas žurnalo laužymas, bet ką gi Jums padarysi — juk Jūs jėzuitai. Telaimina Jus Aukščiausiasis.

Jūsų K. Rusinas

APIE SAVANORIUS-KURĖJUS

     Žurnalas visai geras, ypač iliustracijos meniškos. ...Pasigendama specialiai patriotinių jaunimui rašinėlių. Todėl aš prašau gerb, poną Redaktorių vasario 16-sios proga į “L. L.” įdėti straipsnį apie santykį tos datos ir 1918-1920 metų Lietuvos kariuomenės savanorius-kūrėjus.

K. Petrauskas, savanoris-kūrėjas

     Dėkojame už šią sugestiją. Ji vėtra dėmesio. Pagal galimybes stengsimės ją įgyvendinti. Tačiau šįmet vasario 16-tosios proga jau turėjome paruoštą medžiagą: prof. J. Ereto straipsnį apie tremtį ir G. Procutos apie Lietuvos jaunimo indoktrinavimą, skiriamą ypač jaunimui (žr. "Vasario 16 minint”, šio nr.38 psl.)

     Patriotiškumui žadinti yra įvairių būdų: vienas svarbiausiųatkreipti jų dėmesį į tėvynės praeitį, dabartį ir net ateities misiją. Jaunimui psichologiškai prieinamiausi yra tėvynės dabarties ir netolimos ateities klausimai. Reikalą informuoti jaunuomenę apie dabartinę Lietuvos padėtį iškėlė jaunos kartos atstovas G. Procuta (žr. "L. L.”, 1964, 38 p.). Jo paties pateiktą medžiagą šiuo metu ir spausdiname. Jiuždeganti.    — Red.