Nuoširdus ačiū mūsų rėmėjams:

Po $20.00 aukojo: Z. Korius, S. Jurskytė

Po $14.00 aukojo: J. Talandis, M. Vygantas, J. Ardys, K. Almenas, kun. A. Rubšys
$13.00 aukojo: kun. J. Ruokis
Po $10.00 aukojo: J. Sungaila, A. Bilaitienė
Po $9.00 aukojo: B. Kuras, D. Žuraitienė

Po $8.00 aukojo: K. Stravinskas, J. Vailokaitis, J. Gataveckas, kun. A. Bartkus

$7.00 aukojo: J. Kaknevičius

Po $6.00 aukojo: A. Matulionis, P. Atkočiūnas, M. Utz, kun. P. Jokūbaitis, J. Naikelis, A. Sadauskas, A. Čepėnienė, P. Graužinienė, P. Skrupskas Po $5.00 aukojo: J. Vembrė, A. Šimkus, B. Kliorė, A. Kavaliūnas, V. Mažeika, A. Baleišienė, A. Lesevičius Po $4.00 aukojo: M. Krasauskas, D. Mieliulienė, L. Oksas, K. Linkus, P. Balandienė, O. Kaselis, A. Šiaučiūnas, K. Širvaitis, kun. V. Martinkus, A. Dronsatavičius, V. Ottienė, E. Diminskienė, L. Krajauskas, M. Kvedaras, J. Turčinskas, kun. V. Zakaras, B. Lukas, O. Šilėnienė, B. Gudonis, P. Gruodis, J. Juodvalkis, O. Bakaitienė, D. Korzonienė, L. Stasiūnienė, B. Dikinienė, L. Raslavičius, A. Vitkus, L. Barauskas, V. Musonis, A. Karaitis, kun. K. Balčys, kun. A. Kardas, K. Mikužienė, C. Janušauskas, J. Jasaitis, O. Pranckevičiūtė, A. Milčienė, O. Kukarskienė, kun. E. Statkus, kun. V. Karalevičius, B. Paulionis, P. Norkus, S. Zatorskienė, J. Puteris, A. Plioplys,, A. Rimkus, A. Šembro-tas, S. Budrys, B. Čižikaitė, J. Kanišauskas, A. Čepėnas, Z. Samuolis, A. Razma, J. Juodikis, kun. P. Sabulis, M. Kapočienė, K. Remezienė, S. Žilevičius, E. Susmarienė, D. Kavalienė, J. Arvydas, kun. K. Gečys, J. Prunskis, J. Latvys, T. Alenskienė, L. Vansauskienė, M. Kudirkienė, Sisters of Jesus Crucified, T. Bogušas, N. Norris, J. Rutkienė, O. Stukienė, E. Vilimaitė, I. Jacinavičienė, P. Abromaitis, K. Nenortienė, kun. V. Pikturna, P. Butkuvienė, E. Radavičiūtė, L. Kairienė, V. Tumasonis, J. Arštikys, J. Roland, A. Sruoga, P. Bielskus, J. Telson, M. Česnienė, J. Lesčinskas, O. Ramanauskienė, P. Lanys, B. Čyvienė, R. Šilgalienė, L. Bildušienė, kun. R. Krasauskas, P. Juodikis, A. Drazdys, O. Motusaitienė, J. Urbonas, kun. A. Goldikovskis, F. Valinskas, S. Bakšys, J. Jadviršis, J. Zukas-Gliaudelis, G. Senkevičienė, A. Stropienė, K. Gasiūnas, S. Daržinskas, O. Veleikienė, V. Sniolis, D. Jakas, J. Slapkauskas, J. Morkūnas, V. Akelaitis, V. Grėbliūnas, G. Kaufmanas, K. Gudinskas, A. Griškus, S. Urbonienė, J. Misevičius, K. Skaisgirys, T. Šaulienė, O. Kindurienė, M. Jurgutis, E. Masaitienė, M. Židžiūnienė, M. Bumbulienė, S. Graužinienė, J. Gustainis.

Po $3.00 aukojo: P. Raulinaitis, S. Kasnickienė, A. Mikšienė, O. Zukienė, P. Skablauskas, O. Garūnienė, F. Rajeckas, O. Kavaliūnienė, J. Paovys, S. Rutkauskienė, P. Kalvaitis, M. Škėma, M. Stankūnienė, A. Martišius, J. Gepneris, T. Karaliūtė, Msgr. J. Kučingis

Po 52.00 aukojo: K. Sragauskas, R. Žiogarys, P. Sirgėdas, E. Arlauskas, V. Ingelevičius, A. Zigaitis, M. Šulaitienė, S. Bakšys, M. Kušlikienė, J. Banėnas, V. Kezinaitis, kun. P. Patlaba, P. Butkys, C. Petrulis, E. Gimžauskienė, B. Monkevičienė, K. Jakštas, E. Šlekys, E. Songinienė, A. Orvidas, B. Čiūrienė, E. Eidėnienė, S. Jankauskas, G. Baltrušaitis, A. Galdikas, V. Peseckas, S. Butkūnienė, E. Bielkevičius, O. Dovydaitienė, O. Jankevičiūtė, K. Palčiauskas, A. Kašubienė, M. Pauliukonienė, V. Maciejauskienė, V. Valkavickas, L. Milukienė

Po $1.00 aukojo: L. Morkūnas, M. Kuncienė, M. Strungienė, R. Vabolis, A. Saulis, A. Lukoševičiūtė, S. Raudienė, J. Stočkus, K. Puskunigis, J. Rugys, V. Sonda, K. Baltramaitis, M. Valiulienė, P. Jurėnas, A. Kiškis, B. Urbelis, M. Vaškevičienė, V. Vitkus, Z. Didžbalis, A. Augustine, M. Levišauskienė, D. Regina, T. Sereika.S. Jameikis, Fla., užmokėjo P. Čiabio, Argentina, 1978 m. prenumeratą. Ačiū.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redakcinė kolegija: Juozas Vaišnys, S.J. (atsak. red.), Antanas Saulaitis, S.J., Anicetas Tamošaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.