ATSIŲSTA PAMINĖTI

Antanas Salys. RAŠTAI. I tomas — bendrinė kalba. Redagavo Petras Jonikas. Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija Romoje 1979 metais. 570 psl., kaina 30 dol. Plačiau apie šią vertingą knygą bus kitame numeryje.

Vladas Vijeikis. LIETUVOS ISTORIJOS VAIZDAI. Išleido “Tėviškėlė”, 4346 S. Western Ave., Cricago, 111. 60609. Didelis formatas, kieti viršeliai, 548 psl., kaina 15 dol. (Žr. recenziją šiame numeryje).

R. Spalis. ŠIRDIS IŠ GRANITO. Romanas. Išleido “Viltis” 1979 m., 6116 S. Clair Avė. Cleveland, Ohio 44103. 380 psl., kaina 10 dol. Recenzija bus kitame numeryje.

O. V. Milašius. SEPTYNIOS VIENATVĖS. Vertė Antanas Vaičiulaitis. Išleido Liet. Knygos klubas Čikagoje 1979 m. Viršelis V. O. Virkau. 152 psl., kaina 4 dol.

Jurgis Jankus. KOL ESU ČIA. Pasakojimai. Išleido Liet. Knygos klubas 1979 m. Viršelis Rūtos Čepaitytės-Rygelienės. 376 psl., kaina 8 dol.

Kun. K. Žitkus. TAU, MARIJA, ROŽINIS. Išleido Kanados Lietuvių Katalikų Centro liturginė komisija 1979 metais. Iliustravo Danguolė Stončiūtė-Kuolienė. Finansavo Toronto Prisikėlimo parapija 25 metų jubiliejaus proga. 175 psl., kaina 2.50 dol. Platina Prisikėlimo parapija, 1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8, Canada.

Šv. Liudvikas Marija Grignon de Monfort. MARIJOS PASLAPTIS. Visiškas atsidavimas šventajai Mergelei. Vertė kun. Vytautas Balčiūnas. Įrašus piešė Paulius Jurkus. Išleido “Krikščionis gyvenime” 1979 m. 79 psl., kaina 2 dol.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 36. Leidžia L. R. Kat. Kunigų Vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

LITUANUS. Vol. 25, No. 4. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Administracija: Lltuanus, 6621 S. Troy, Chicago, Ill. 60629.

KALENDORIUS 1980 m. Prisikėlimo parapijos Toronte Ekonominės sekcijos leidinys. Paruošė Stasys Prakapas. 184 psl.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio Lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. 1979 m., nr. 1/81. Spaudai paruošė D. Bindokienė, talkininkaujant I. Bukaveckienei.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.