Liucerna    Dalios Petreikytės nuotr.

“Varpai Liucernos Dievui aukojo darbus vargingus žmogaus ir gamtos”, taip rašė Maironis prie Keturių kantonų ežero. Šį gražų, spalvingą Liucernos miestą aplankysime “Laiškų lietuviams” ruošiamoje ekskursijoje.

     Kaip jau keletą kartų buvo skelbta, šiais metais birželio 14 - liepos 2 d. "Laiškai lietuviams” organizuoja kelionę j Europą. Pagrindinis šios ekskursijos tikslas — aplankyti garsiuosius Kristaus kančios vaidinimus Oberammergau miestelyje, Vokietijoje (žr. šiame numeryje straipsnį "Kristaus kančios vaidinimai”).

     Iš Čikagos (ir Niujorko) išskrendam birželio mėn. 14 d., šeštadienį, per Kopenhagą pasiekiam Romą jau birželio 15 d., sekmadienį. Romoje būsime pilnas keturias dienas, turėsime audienciją pas popiežių, aplankysime miestą, Vatikano muziejų, turėsime ekskursijas į Tivolį ir Capri. Gyvensime Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje.

     Birželio 20 d. iš Romos vykstame į Florenciją, pakeliui aplankydami Asyžių. Florencijoje praleidžiame visą birželio 21 d., lankydami miestą ir meno muziejus. Birželio 22 d. vykstame į Veneciją, kur visą birželio 23 d. praleidžiame, lankydami miesto įžymybes. Iš Venecijos, pernakvodami Innsbrucke, važiuojame į Miuncheną, kur būsime dvi pilnas dienas: birželio 26 d. matysime Kristaus kančios vaidinimus Oberammergau miestelyje, o birželio 27 d. aplankysime Miuncheno miesto įdomesnes vietas. Birželio 28 d. iš Miuncheno vykstame į Baden-Baden, o birželio 29 d, iš ten į Liucerną, Šveicarijoje. Liucernoje praleisime visą birželio 30 d. Liepos 1 d. iš Liucernos važiuojame į Ziurichą, o iš Ziuricho į Kopenhagą skrendam lėktuvu. Liepos 2 d. iš Kopenhagos pakylam į Niujorką ir Čikagą.

     Ši 19 dienų ekskursija, įskaitant gyvenimą viešbučiuose, ekskursijas po miestus ir maistą, keliaujantiems iš Čikagos kainuos apie 1700 dol. Keliaujantiems iš Niujorko ar kitų rytinių valstijų, žinoma, kainuos mažiau.

     Gyvendami Romoje būsime maitinami tris kartus per dieną, o visur kitur du kartus: iš ryto ir vakare. Jei kas norės užkandžių tarp šių valgių, pasirūpins pats. Viešbučiuose bus gyvenama po du kambaryje.

     Jei kas norėtų atskiro kambario, turės primokėti 185 dol. Arbatpinigiai jau įskaičiuoti tuose restoranuose, kur bus duodami du minėti valgiai.

     Galima vežtis tik vieną didelį lagaminą ir pasiimti portfelį ar mažą lagaminiuką, kurį visą laiką turėtum su savim. Jame turėtume įsidėti reikalingiausius daiktus: skutimosi įrankius, pižamą ir pan.

     Ekskursijai vadovaus "Laiškų lietuviams” redaktorius kun. Juozas Vaišnys, S.J. Jeigu kas norėtų dar smulkesnių informacijų, gali kreiptis į ekskursijos vadovą "Laiškų lietuviams” adresu ar telefonu. Taip pat galima kreiptis tiesiog į kelionių biurą: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, Illinois 60643. Tel. (312) 238-9787.