•    Vatikano laikraštis “L’Osservatore Romano” pradėjo naują laidą lenkų kalba. Ji nukreipta į Lenkiją. Su Lenkijos vyriausybe buvo vestos ilgos derybos, kad būtų duotos platesnės galimybės katalikų laikraščiams, bet vyriausybė vis teisinosi popieriaus stoka. Jei dabar Lenkijos vyriausybė kliudytų Vatikano laikraštį lenkų kalba platinti Lenkijoje, ji laužytų Helsinky jos pasirašytą informacijų laisvės sutartį.

•    Massachusetts aukščiausias teismas paskelbė, kad nesiderina su konstitucija naujas tos valstijos įstatymas, kuriuo buvo leista savanoriška malda mokyklose.

•    Rumunijos sostinėje Bukarešte vėl atidaryta pamaldoms Išganytojo vardo bažnyčia, pirmoj eilėj aptarnaujanti italų kilmės gyventojus. Iškilmėse dalyvavo iš Romos atvykęs nuncijus ypatingiems reikalams arklv. Luigi Poggi. Jis koncelebravo Mišias su drauge atvykusiu šalpos organizacijos Caritas pirmininku arkiv. Motolese.

•    Lenkijoje reguliariai kasmet auga skaičius pašaukimų į kunigus. 1971 m. kunigų seminarijose buvo 4.088, o 1979 jau 5.845.

•    Ukrainiečių katalikų vyskupų sinodą uždarydamas popiežius Jonas Paulius II paskelbė, kad Lvovo, Ukrainos, arkivyskupu koadjutoriumi yra skiriamas ukrainiečių Filadelfijos arkivyskupas Miroslav Lubachivsky. Jis bus kardinolo Josip Slipyj įpėdinis. Kard. Slipyj šiuo metu yra dvasios vadovas 4,3 milijonų ukrainiečių katalikų pasaulyje. Jis yra 88 m. amžiaus.

J. Pr.

     Paskala nekyla iš meilės, todėl jai nieko nėra šventa; ji nesilaiko tiesos, iškreipia viską ir tiki kiekvienu žodžiu, jei tik jis ką gerokai terlioja. Yra liežuvininkų, kurie musės negalėtų nužudyti, tačiau savo artimus pamažu užmuša, vogdami gerą jų vardą ir darydami iš mažiausio jų prasikaltimo didžiausią istoriją.

Šatrijos Ragana