religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1981 / KOVAS-MARCH / VOLUME XXXII, NO. 3

ŠV. KAZIMIERAS — KELIARODIS DABARČIAI

73

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

GYVASIS VANDUO

77

 Chiara Lubich

ŠVENTADIENIO PRIEVOLĖ

78

 Antanas Saulaitis, S.J.

EILĖRAŠČIAI

81

 Marija Stankus-Saulaitė

SIŪLAI MINTIES ŠEIVAI

82

 A. Tamošaitis, S.J.

KAIP AŠ SUPRANTU TIKĖJIMĄ?

85

 Dr. A. Mauragis

KANDIDATAS Į ŠVENTUOSIUS

88

 A. Vaisiūnienė

PSICHOLOGŲ MINTYS APIE KŪRYBIŠKUMO UGDYMĄ

92

 J. Miškinis

IŠEIVIJA PAVADUOJA PAVERGTĄ TAUTĄ

94

 Vincentas Liulevičius

NESUVALDOMŲ JAUSMŲ MOTERIS

96

 Vytautas Kasniūnas

ŠEIMOS PROBLEMOS IR MŪSŲ TAUTOS LIKIMAS

99

 Juozas Prunskis

MANO MINDAUGAS

101

 E. Buivydaitė

TĖVYNĖJE

102

 Vytas Butvila

KALBA

105

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

106

 J. Pr.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA

108

 Redakcija

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

108

 Red.

Šis numeris iliustruotas dailininko Povilo Puzino kūrinių nuotraukomis. Viršelio nuotrauka — A. Grigaičio. Neseniai iš spaudos išėjo dail. P. Puzino labai puošni, spalvota monografija, kurią galima gauti “Drauge”. Kaina 25 dol.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.