religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1982 / BALANDIS - APRIL / VOLUME XXXIII, NO. 4

LINKSMI SU PRISIKĖLUSIU KRISTUM

109

 P. Daugintis, S.J.

KRISTUS - PASAULIO CENTRAS

112

 Juozas Vaišnys, S. J.

EILĖRAŠČIAI

115

 Ada Karvelytė

ŽVILGSNIS Į PUOLUSĮ ANGELĄ

116

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖ

119

 Chiara Lubich

ANTRAS LAIŠKAS LIETUVIAMS IŠ JERUZALĖS

120

 Nijolė Jankutė

O, KAD GALĖČIAU PRADĖTI GYVENIMĄ IŠ NAUJO. . .

131

 Vytautas Kasniūnas

ŠEIMA — ŽMONIJOS MOKYTOJA IR AUKLĖTOJA

135

 Jonas Miškinis

KNYGAS VERČIANT . . .

137

 Nijolė Jankutė

TĖVYNĖJE

138

 Gediminas Vakaris

KALBA

142

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

143

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.