religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1985 / LIEPA - RUGP. / JULY - AUGUST / VOL. XXXVI, NO. 7

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS“ 35-TOJI SUKAKTIS

217

 Nijolė Užubalienė

TIKĖJIMO PRARADIMO PRIEŽASTYS (V)

220

 Bruno Markaitis, S.J.

BROLIŲ MEILĖ

223

 Chiara Lubich

TEOLOGINIAI MĄSTYMAI

224

 Vytautas Bagdanavičius

KITOJE EKVATORIAUS PUSĖJE

228

 Henrikas Stasas

KODĖL ŠEIMOS SKIRIASI

235

 Gražina Kriaučiūnienė

NIEKAD NEGIMUSIO KŪDIKIO MALDA

240

 N.N.

KODĖL KYLA NESUSIPRATIMAI TARP VAIKŲ IR TĖVŲ?

240

 Ramona Steponavičiūtė

“STIKLINIAI RAMENTAI”.

242

 Nijolė Jankutė

JONO MULOKO ARCHITEKTŪRA

243

 A. R.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

244

 Red.

TĖVYNĖJE

244

 Gediminas Vakaris

KALBA

249

 Juozas Vaišnys, S.J.

ŠYPSULIAI

250

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

251

 J. Pr.

Daugumas šio numerio iliustracijų — Algimanto Kezio, S.J., nuotraukos iš Lietuvos. Jos bus Loyolos leidyklos leidžiamoje knygoje “Lithuania—Through the Wall”. Knyga turėtų pasirodyti šią vasarą. Viršelio piešinys — Giedrės Cepaitytės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.