religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1986 / KOVAS-MARCH / VOLUME XXXVII, NO. 3 

KRYŽIŲ KALNO RŪPINTOJĖLIUI

73

 Dalia Staniškienė

VEIDU Į KATALIKŲ BAŽNYČIĄ

75

 S. Sužiedėlis

KRISTAUS LIUDYTOJAI

77

 Chiara Lubich

DOGMOS PARADOKSAS (I)

79

 Bruno Markaitis, S.J.

TEOLOGINIAI MĄSTYMAI

82

 Vytautas Bagdanavičius

RELIGINIO SVYRAVIMO PSICHOLOGIJA

86

 Dr. Petras Celiešius

IŠ MIRUSIOS SESERS UŽRAŠŲ

90

 Kun. Juozas Prunskis

VISUOMENĖ IR ŠEIMA

91

 Simas Sužiedėlis

VAIKŲ NESUSIPRATIMAI SU TĖVAIS

95

 J. Vaišnys, S.J.

KALBA

97

 Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

102

 Gediminas Vakaris

ŠYPSULIAI

106

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

107

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas fotografijomis iš Kryžių kalno Lietuvoje. Viršelio nuotrauka — Rasos Krokytės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.