religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1986 / GEGUŽĖ - MAY / VOLUME XXXVII, NO. 5

MOTINA — MEILĖS IR AUKOS SIMBOLIS

145

 Bruno Markaitis, S.J.

AŠ LAUKIU PAVASARIO (eil.)

148

 Dalia Staniškienė

SEKMINĖS — ŠV. DVASIOS ŠVENTĖ

150

 V. Kolyčius

MŪSŲ VISUOMENĖS SKALDYMOSI PRIEŽASTYS
IR SANTYKIAI SU LIETUVA

152

 Viktoras Nakas

KAM PIRMENYBĖ?

157

 Chiara Lubich

JUOKAS IR PAJUOKA

153

 Alfonsas Grauslys

TEOLOGINIAI MĄSTYMAI

161

 Vytautas Bagdanavičius

CHARIZMATIKAI

165

 Leonas Zaremba, S.J.

LIETUVIŲ IR ŽYDŲ SANTYKIAI
HITLERIO OKUPACIJOS METU

169

 Prel. M. Krupavičius

AR SUNKU BŪTI LIETUVIU SVETIMAME KRAŠTE?

175

 Rima Polikaitytė

TĖVYNĖJE

177

 Gediminas Vakaris

KALBA

179

 Juozas Vaišnys, S.J.

Šis numeris iliustruotas dail. Jurgio Daugvilos medžio skulptūros darbais. Nuotraukos — Eugenijaus Būtėno. Viršelio piešinys — Rasos Krokytės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.