1.    Ar yra uždrausta skaityti nekatalikiškuose žurnaluose gražius Kristaus gyvenimo aprašymus arba žiūrėti ir gėrėtis gražiais meniškais paveikslais, atvaizduojančiais Kristų?

      2.    Man yra neaišku, kaip žydai galėjo taip paniekinti savo tautos žmogųKristų. Gal kuri nors jų grupė ar partija ir nepripažino Jo Dievo Sūnumi, Jį pasmerkė ir nužudė, bet argi galėjo visa žydų tauta Jį atstumti ir Jo nepripažinti?    Pr. Al.

      1.    Gražiais paveikslais gėrėtis niekas nedraudžia, nesvarbu, kas būtų jų autorius. Religines nekatalikų parašytas knygas ar religinius straipsnius paprastiems, nedaug su teologija susipažinusiems žmonėms paprastai draudžiama skaityti, nes ten gali būti įvairių nekatalikiškų minčių ir klaidų, kurias paprastam žmogui sunku atskirti nuo tiesos. Tad tokios knygos ir toki straipsniai gali jį suklaidinti.

      2.    Prieš Kristų ypatingai kovojo fariziejai ir Rašto žinovai. Jie sukurstė ir liaudį. Daug buvo žydų, kurie Kristaus mokslą priėmė. Juk ir apaštalai buvo žydai. Daugelis pirmųjų krikščionių buvo žydų kilmės. Taigi, dalis žydų tautos priėmė Kristaus mokslą ir tapo krikščionimis, o kita dalis pasiliko savo sename tikėjime ir nepripažino Kristaus laukiamu Mesiju. Mesijo jie dar ir dabar tebelaukia.

Redaktorius