T U R I N Y S
 
 
Prašo pagalbos
      Vokietijoje gyvenanti penkių asmenų šeima negali išemigruoti, nes motina serga. Gyvena labai vargingai, todėl yra ir morališkai prislėgti. Būtų labai gera, jei kas galėtų kokiu nors būdu šią šeimą sušelpti. Geradariams jie galėtų atsilyginti, atsiųsdami kokį nors lietuvišką rankdarbį: audinį ar mezginį. Jų adresas: O. Vilčinskas, Muenster i/W., Greuener St. 69, B. 4/14.
 
"Laiškai Lietuviams" leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėnesinį. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
      Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.
      Redakcijos nariai: Bruno Markaitis, S. J. ir Anicetas Tamošaitis, S. J.
      Administratorius — Petras Kleinotas, S. J.
Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.
Telefonas: HEmlock 4-1677.
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Tel. HEmlock 4-1677. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.  Viršelis ir vinjetės Sesers M. Mercedes, S. S. C.