Neseniai pasibaigusioje Briuselio Pasaulinėje Parodoje šalia kitu valstybių buvo atstovaujamas ir Vatikanas. Šventojo Sosto paviljonas buvo pavadintas “Civitas Dei” (Dievo Miestas) ir prie jo planavimo, pastatymo bei sutvarkymo prisidėjo įvairių kraštų menininkai, kuriu kiekvienas davė tautišku ir asmenišku atžvilgiu savitą įnašą.

“Civitas Dei” apėmė visa eile skyrių — parodų, iliustruojančiu Bažnyčios istoriją, organizaciją ir veiklą, pvz.: Šventasis Raštas, Šventoji Žemė, Kristaus Kančia, Švenč. Mergelė Marija, Tylioji Bažnyčia, Šventasis Tėvas, Šių Dienu Žmogus, Mokslas, Švietimas ir Auklėjimas. Ypač paminėtinas skyrius “Imago Christi”, kuriame buvo surinkta daug meno kūriniu, parodančių kaip įvairiais amžiais Kristus buvo dailininkų vaizduojamas.

“Dievo Miestas” turėjo ir savo bažnyčią, kurioje tilpo du tūkstančiai žmonių. Jos septyniose koplyčiose, pašvęstose septyniems sakramentams, kiekvieną dieną buvo laikomos pamaldos. Bažnyčios architektūra yra moderni ir įdomi linijų paprastumu, o vidaus įrengimai, atlikti įvairių dailininkų, vaizdžiai kalba apie šių dienų religinio meno kryptis, naujas formas ir medžiagas.

Šį numerį iliustruojame “Dievo Miesto” vaizdais.