religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1997 / BALANDIS - APRIL / VOL. XLVIII, NO. 4

GYVENK PRISIKĖLĘS KRISTAU...

109

 Kun. A.J. Ambrasas SJ

KELIAS Į LIETUVOS DVASINĮ PRISIKĖLIMĄ

113

 Leonora Kulbokienė

KAIP AŠ ĮSIVAIZDUOJU...

117

 Vytautas Skuodis

TAPATYBĖ AR VAIDMENŲ MAIŠATIS?

120

 Kęstutis A. Trimakas

MILDOS MAŠIOTAITĖS-POVILAITIENĖS...

128

 Dalia Staniškienė

JĖZAUS ATSIMAINYMAS...

129

 Chiara Lubich

NULIŪDUSĮJĮ PAGUOSTI

130

 Indrė Bartašiūnienė

AR NEPALAIDOJAME SAVO TALENTŲ?

133

 Kun. A.J. Ambrasas SJ

GERIEJI DARBAI KŪNUI

134

 Dovilė Liebutė

MELSTIS UŽ GYVUS IR MIRUSIUS

136

 Marija Veniūtė

PATARIMAS TĖVAMS

137

 Romualdas Kriaučiūnas

ATGARSIAI

138

 Red.

KALBA

139

 Juozas Vaišnys S J

TĖVYNĖJE

141

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

143

 Red.

TRUMPAI

144

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Jono Tamulaičio Čikagos vaizdų nuotraukomis. Viršelio piešinys - dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.