1 9 6 3 SAUSIS (JANUARY) VOL. XIV, NO. 1

T U R I N Y S

ATVIROJI DVASIA IR KRIKŠČIONYBĖ — K. Trimakas, S. J..... 2

DVASIOS ARISTOKRATAI — A.    Grauslys ................ 9

ANTRASIS VATIKANO SUSIRINKIMAS — kun. V. Balčiūnas . . 15

VYTAUTAS KASIULIS — St. Goštautas    16

KRIKŠČIONIŠKOSIOS KULTŪROS KŪRĖJAI — G. Kijauskas, S. J. 22

KUNIGAS KARO SŪKURY (VIII) — B.    Krištanavičius, S. J...... 27

MOTERIS — LIETUVYBĖS UGDYTOJA — J. Miškinis .......... 32

IŠ FILMŲ PASAULIO — Alė Rūta ................... 34

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas V a i š n y s, S. J. Viceredaktorius — Kęstutis Trimakas, S.J.

Administracija — Petras Kleinotas, S. J. Meninė priežiūra — Algirdas Kurauskas Fotografija — Algimantas Kezys, S. J. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam. Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas be redakcijos leidimo naudoti draudžiama

RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

LAIKAS YRA BRANGUS, KAIP PATS DANGUS,

NES KIEKVIENĄ AKIMIRKSNĮ GALIME ĮGYTI NUOPELNŲ,

KURIE DIDINS MŪSŲ LAIMĘ DANGUJE.

LAIKAS YRA BRANGUS, NES TAI KRISTAUS KRAUJO KAINA:

JEI KRISTUS MŪSŲ NEBŪTŲ ATPIRKĘS, TAI LAIKAS BŪTŲ BAISUS,

NES JIS MUS TIK ARTINTŲ PRIE AMŽINOSIOS MIRTIES.

LAIKAS YRA BRANGUS, NES JIS GAUNAMAS

LAŠAS PO LAŠO, AKIMIRKSNIS PO AKIMIRKSNIO.

LAIKAS YRA BRANGUS, NES PRAĖJĘS DAUGIAU NEBEGRĮŽTA.

LAIKAS YRA BRANGUS, NES KIEKVIENĄ AKIMIRKSNI

JIS GALI BŪTI IŠ MŪSŲ ATIMTAS.

PRAEITIS — JAU NE MŪSŲ. AR MŪSŲ BUS ATEITIS? KAS ŽINO?

BET MŪSŲ YRA DABARTIS, KURI GALI ATNEŠTI

AMŽINĄ GYVENIMĄ, ARBA AMŽINĄ MIRTĮ.

AR MŪSŲ GYVENIMAS BUS TURININGA REALYBĖ,

AR TIK GRYNAI IŠORINIS REIŠKINYS, PRIKLAUSYS NUO TO,

AR KIEKVIENAS DABARTIES AKIMIRKSNIS BUS ĮPRASMINTAS

DIEVIŠKOSIOS VALIOS VYKDYMU.