1963 LAPKRITYS (NOVEMBER) VOL. XIV, NR. 11

B. Markaitis, S. J. PADĖKOS DIENA    325

A. Grauslys ANTRASIS VATIKANO SUVAŽIAVIMAS    333

KNYGA APIE BAŽNYČIOS SUVAŽIAVIMĄ    337
A. L.  Recenzija
Redaktorius  Komentarai

G. Kijauskas, S. J. VISUOTINIO SUSIRINKIMO SIEKIMAI    339

IŠPAŽINTYS    342
Jonas V.  Kodėl kartais nepatenkinančios
J. Kidykas, S. J. Kodėl kartais skubotos
K. Trimakas, S. J. Kodėl visada nepaprastos

B. Krištanavičius, S. J.    KUNIGAS KARO SŪKURY, XVI    346

J. Miškinis    MEILĖ, ŽINOJIMAS, GROŽIS    351

Kun. St. Yla    KAS, IŠ TIKRO, YRA MEILĖ?    352

K. Bučmys, O. F. M.    EKRANO MIRGESY    357

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas

Redaktorius    Kęstutis Trimakas, S. J.

Red. Padėjėjas    Gediminas Kijauskas, S. J.

Administratorius    Petras Kleinotas, S. J.

Dailininkas    Algirdas Kurauskas

Fotografas    Algimantas Kezys, S. J.

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn.

Naujos vinjetės A. Kurausko Fotografijos A. Kezio, S. J.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 30f. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS