1 9 63 GEGUŽIS (MAY) VOL. XIV, NO. 5

T U R I N Y S

TAURĖ ŠALTO VANDENS — Sesuo M. Jurgita ............. 146

AŠTUONI PALAIMINIMAI (II) — A.    Grauslys ............... 150

KUNIGAS KARO SŪKURY (XII) — B.    Krištanavičius, S. J. ... 157

PAGARBA MOTINOS ŽODŽIUI — E. Pakalniškienė ...........167

TIKRIEJI TĖVAI — E. Šulaitis . . 163

AR SVARBIAU, KAD VAIKAI BŪTŲ GERI LIETUVIAI — B. Mažeikienė. 170

RASOS PASLAPTIS — V. Frankienė ............... 171

IŠ FILMŲ PASAULIO — D. Koklytė ir K. Bučmys, O.F.M. ..... 175

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI .......... 179

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas V a i š n y s, S. J.

Viceredaktorius —- Kęstutis Trimakas, S. J.

Administratorius — Petras Kleinotas, S. J.

Meninė priežiūra — Algirdas Kurauskas

Fotografija — Algimantas Kezys, S. J.

Spaustuvė — Immaculata Press. Putnam, Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., Yearly subscription $3.00, single copy 30c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, 111. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas be redakcijos leidimo naudoti draudžiama

RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

 

GRAŽIAUSIAS ŽODIS ŽMONIJOS ŽODYNE — TAI MOTINA.

VISAIS AMŽIAIS JAI SKIRIAMA GILI PAGARBA IR ŠVELNI MEILĖ

TACITAS SAKO, KAD MOTINA YRA KAŽKAS ŠVENTA IR PRANAŠIŠKA.

GOTAI MOTINĄ VADINO MATOMĄJA DIEVYBE.

BABILONIJOS KARALIUS HAMURABI, GYVENĘS 2000 M. PRIEŠ KRISTŲ,

SENIAUSIAME PASAULYJE ĮSTATYMU RINKINYJE SAKO:

’’JEI SŪNUS PASAKYTU SAVO MOTINAI — TU MAN NE MOTINA,

TEBŪNIE PASMERKTAS IR IŠVARYTAS IŠ BENDRUOMENĖS.”

EGIPTO IŠMINČIUS ANI, GYVENĘS XI Š. PRIEŠ KRISTŲ,

DUODAMAS SAVO SŪNUI PATARIMUS, SAKO: “APRŪPINK JĄ DUONA

IR NEŠIOK, KAIP JI TAVE NEŠIOJO.”

IR LIETUVIS PRABYLA Į MOTINĄ ITIN ŠVELNIAIS ŽODŽIAIS:

“MOTINA, MAN SAULĖ TAVO VEIDĄ MENA,

VARGO RAUKŠLĖS ŠVIEČIA, KAIP ŽVAIGŽDŽIŲ KELIAI,

VISĄ ŠITOS ŽEMĖS KLAIDŲ KELIĄ MANO

TEGU ŠVIES MAN TAVO VEIDO SPINDULIAI.”

(B. Brazdžionis)

* *  *