1963 BIRŽELIS (JUNE) VOL. XIV, NO. 6

T U R I N Y S

TAIKA ŽEMĖJE — G. Kijauskas, S. J............. 182

JIE DIEVO NEKENČIA PLANINGAI— A. Grauslys ..... 189

ASSY — NAUJOS EROS PRADŽIA BAŽNYTINIAME MENE — A. Kurauskas   197

LAIŠKAS TENAI LIKUSIAM TĖVUI — Duktė Aleksandra 203

KRAUJU RAŠYTAS PERSPĖJIMAS — Dr. J. Prunskis .....207

JUBILIEJINIAI SKAUTŲ METAI — J. Vaišnys, S. J. ........... 210

IS FILMŲ PASAULIO — K. Bučmys, O.F.M. ir S. Semėnienė . . 214

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.

Viceredaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J.

Administratorius — Petras Kleinotas, S. J.

Meninė priežiūra —- Algirdas Kurauskas

Fotografija — Algimantas Kezys, S. J.

Spaustuvė — Immaculata Press. Putnam, Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., Yearly subscription $3.00, single copy 30<*. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas be redakcijos leidimo naudoti draudžiama

RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

 

LABAI DIDINGAS DARBAS LAUKIA VISŲ GEROS VALIOS ŽMONIŲ —

DARBAS ATSTATYTI ŽMOGIŠKOSIOS ŠEIMOS SANTYKIUS

 TIESOJE, TEISINGUME, MEILĖJE IR LAISVĖJE.

SANTYKIUS TARP ŽMONIŲ, PILIEČIŲ IR JŲ VALSTYBIŲ;

TARP PASKIRŲ ŽMONIŲ, ŠEIMŲ, DRAUGIJŲ IR TAUTŲ

SU PASAULINIO MASTO VISŲ TAUTŲ BENDRUOMENE.

KILNIAUSIAS DARBAS — ĮGYVENDINTI TAIKĄ PAGAL DIEVO PLANĄ...

KIEKVIENAS TIKINTYSIS TURI BŪTI ŠVIESOS KIBIRKŠTĖLĖ,

MEILĖS CENTRAS IR GAIVINANTIS RAUGAS TARP SAVO BROLIŲ.

IR JIS TAI BUS TUO TOBULIAU, KUO ARČIAU GYVENS

VIENYBĖJE SU DIEVU SAVO ŠIRDIES GELMĖSE.

TAIKOS NEBUS TARP ŽMONIŲ, KOL JOS NEBUS KIEKVIENAME IŠ JŲ,

KOL JIE NESTATYS SAVYJE DIEVO NUSTATYTOS TVARKOS...

TOKIA KILNI IR AUKŠTA YRA ŠI UŽDUOTIS, JOG ŽMOGIŠKOS GALIOS,

NORS IR GIRTINIAUSIOS VALIOS ĮKVĖPTOS, JOS ĮGYVENDINTI NEGALI.

KAD ŽMONIŲ DRAUGIJA IŠTIKIMIAU ATSPINDĖTŲ DIEVO KARALYSTĘ,

PAGALBA TURI ATEITI IŠ AUKŠTYBIŲ.

(Iš Jono XXIII enciklikos Pacem in Terris)

*