KOVAS 1967 MARCH Vol. XVIII Nr. 3

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius: Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Birutė Bulotaitė (techninė redaktorė), Gintarė Ivaškienė, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Vaclovas Kleiza, Gintautas Sabaitis, S. J., Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės — Algirdo Kurausko. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U.SA. Telefonai: RE 7-8400 ir RE 7-8401. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

GYVENIMUI TEKANT * * *    90

PASAULIEČIŲ VAIDMUO BAŽNYČIOJ J. Raulinaitis    92

VIEŠPATIES TARNO POEMA — II V. Bagdanavičius, M.I.C.    100

ANT. PETRIKONIS — SIMBOLIKAS E. Gerulis    104

JIE MYLĖJO DIDŽIĄJA MEILE — II A. Grauslys    107

EILĖRAŠČIAI J. Švabaitė-Gylienė    112

NESUGYVENIMO PRIEŽASTYS ŠEIMOJ Dr. A. Liaugminas    114

PREMIJUOTOS BUDRIŪNO MIŠIOS Prof. J. Žilevičius    120

KETURTOMĖ “MŪSŲ LIETUVA” B. Krištanavičius, S. J.    121

PASTABOS APIE “DIEVO AVINĖLĮ” V. Pupinis, S. J.    122

KAIP KALBĖTI IR KLAUSYTIS VAIKŲ J. L. Felix    122

NIEKAS TAVĘS NESUPRANTA G. Ivaškienė    125

IŠKARPOS IŠ ANAPUS M. Banėnas    126

ATSINAUJINANČIOJ BAŽNYČIOJ: Abortas: Kodėl Bažnyčia laikosi tvirtai A. L.    129

EKRANO MIRGESY: Is Paris burning? D. Lukienė    130

Filmus suglaustai vertinant * * *    130

SKAITYTOJO ŽODIS    132

Šio numerio iliustracijos: Lietuvių visuomenininkų ir kultūrininkų atvaizdai iš Lietuvių Foto Archyvo pirmosios parodos Čikagoje (92-99); J. Daugvilos stiklo ir plastikos eksperimentai (103, 110,

112, 113); Ant. Petrikonio tapybos darbai (105-106); A. Grigaičio fotografijos (115, 116) dail. Ant. Petrikonio (104) ir muz. B. Bud-riūno (120) atvaizdai.

Pasauliečių apaštalavimo, kylančio iš paties jų pašaukimo būti krikščionimis, Bažnyčia niekuomet negali stokoti. Pats Šventasis Raštas ryškiai parodo, kokia savaiminga ir vaisinga buvo šios rūšies veikla pirmosiomis Bažnyčios dienomis... Mūsų metui reikia nemažesnio pasauliečių uolumo... Nuolat augąs žmonių skaičius, mokslo ir technikos pažanga, didėjanti savitarpio priklausomybė ne vien be galo išplėtė pasauliečių apaštalavimo lauką, didžia dalimi tik jiems prieinamą, bet drauge iššaukė naujų problemų, reikalaujančių jų patyraus dėmesio ir gvildenimo.

Vatikano II suvažiavimo dekretas apie pasauliečių apaštalavimą