1967. Vol. XVIII Nr. 5 GEGUŽIS / MAY

GYVENIMUI TEKANT    * * *    178

MENAS, KURS VES PRIE MALDOS    St. Goštautas    180

DIEVO MOTINOS KANČIA    Ch. Pegui    188

MEILES LAIŠKAI    A. Grauslys    191

RŪPESČIU PARAŠYTA ENCIKLIKA    A. Liulevičius    195

ŠVIESOS ŠEŠĖLIAI TAMSOJE — I    J. Ignatonis    202

KĄ MUMS REIŠKIA KRISTUS Vyt. Kasniūnas, E. Žiobrienė, kun. P. Dilys, kun. A. Grauslys    206

TARPASMENINIS ŽMOGAUS ARTUMAS G. Sabataitis, S. J.    211

KNYGA APIE ŽMOGIŠK. DIDYBĘ (rec.) K. Trimakas, S. J.    212

“L. L.” NETEISINGAI KALTINAMI    Redakcija    214

IŠKARPOS IŠ ANAPUS    M. Banėnas    216

EKRANO MIRGESY: The Man For All Seasons, D. Lukienė    218

Filmus suglaustai vertinant        * * *    219

SKAITYTOJO ŽODIS    220

Šio numerio iliustracijos: Laterano bažnyčios Romoje fasadas (177); “Šv. Jurgis”, liaudies menas (181), Rubenso “Kristus ir Petras” (detalė - 184), Salvadoro Dalio “Nukryžiuotasis Kristus” (186), A. Korsakaitės-Sutkuvienės iliustracijos (189-190), Michelangelo “Pieta” (197; detalė — 198) ir Mozė” (199; detalė — 200), Z. So-deikienė iliustracija (202), vaizdai iš ekumeninio susikaupimo popietės (207, 209).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Gintarė Ivaškienė, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Gintautas Sabataitis, S. J., Zita Sodeikienė (techninė redaktorė), Jupzas Vaišnys, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės — Algirdo Kurausko. Adresas: 2345 West 56t.h Street, Chicago, Illinois 60836. U.S.A. Telefonai: RE 7-8400 ir RE 7-8401. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40c.. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

ŠIAM PASAULIUI, kuriame gyvename, reikia grožio, kad jis neįpultų į neviltį. Grožis, kaip ir tiesa, atneša žmogaus širdžiai džiaugsmo ir yra vaisius, kuris išsilaiko laikui dilinant bei griaunant ir kuris apjungia kartas bei duoda progos kuo nors besižavint dalintis. Ir visa tai atliekama jūsų rankomis.— Iš Visuotinio Bažnyčios susirinkimo atsišaukimo į menininkus.