Leonardas Andriekus. Po Dievo antspaudais. Vytauto Didžiojo godos — poezija. Iliustravo Telesforas Valius. Išleido Pranciškonai Niujorke 1969 m. Galima gauti “Aidų” administracijoje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221. Kaina 3 dol.

Henrikas Nagys. Broliai balti aitvarai. Poezija. Viršelis ir iliustracijos Prano Gailiaus. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas Čikagoje 1969 m. Didelis formatas, kieti viršeliai, kaina nepažymėta.

Vladas Šlaitas. Aguonų gaisras. Eilėraščiai. Viršelį piešė Paulius Jurkus. Išleido Ateitis 1969 m. 56 psl., kaina nepažymėta.

Tiltai ir tuneliai.Jaunųjų poezijos rinkinys. Viršelis Giedrės Žumbakienės. Išleido Ateitis 1969 m. 126 psl., kaina nepažymėta. Leidinyje su savo eilėraščiais dalyvauja šie jaunieji poetai: Remigijus Bičiūnas, Jurgis Bradūnas, Indrė Damušytė, Kęstutis Gaidžiūnas, Marika Kvietkaus-kaitė, Mirga Pakalniškytė, Teresė Pautieniūtė, Ramūnė Sakalaitė, Laima Švėgždaitė ir Aldona Zailskaitė.

R. Spalis. Rezistencija. Romanas. Išleido Vilties Draugijos leidykla 1969 m. Clevelande. Kieti viršeliai, 430 psl., kaina 6 dol.

Vytautas J. Bagdanavičius, MIC. Kultūrinės gelmės pasakose, II dalis. Dail. Vytauto Virkau aplankas. Išleido Lietuviškos Knygos klubas 1969 m. Čikagoje. 358 psl., kaina 5 dol.

Varpas,Nr. 9, 1969 m. Žurnalas tautos ir žmogaus laisvei, tautinei kultūrai ir lietuvybei. Redaktorius Antanas Kučys, 9032 Utica, Evergreen Park, 111. 60160. Administratorius Titas Briškaitis, 1214 N. 16 Avė.. Melrose Park, Ill. 60160. Leidžia Varpininkų Filisterių draugija.

Filatelistų Draugijos “Lietuva” biuletenis, 8-9 nr. Redaguoja Eugenijus Petrauskas, 7742 S. Troy St., Chicago, Ill. 60629. Administruoja Kazys Rožanskas, 3605 W. 71 St., Chicago, Ill. 60629.