LIETUVIŲ KALBOS PASKAITOS ČIKAGOS UNIVERSITETE

Jau susitarta su Čikagos universiteto humanitarinių mokslų fakultetu, kad nuo ateinančio rudens bus įvestos lietuvių kalbos paskaitos. Lietuvų Fondas prižadėjo šiam tikslui skirti po 5000 dol. per trejus ateinančius metus. Tikimės, kad bus ne tik elementarinės paskaitos lietuvių kalbos visai nemokantiems svetimtaučiams, bet aukštesnis lietuvių kalbos kursas mūsų lietuviams studentams. Iš tų elementarinių paskaitų, be abejo, mums nebūtų daug naudos, nebent tik tiek, kad jau būtų į šį žinomą universitetą įkelta koja su viltimi ateityje pasiekti daugiau. Jeigu viskas gerai seksis, jeigu nepritruks studentų, tai universiteto vadovybė po trejų metų jau nereikalausianti iš lietuvių tos metinės 5000 dol. paramos. Šio kurso studentai gaus pilnus kreditus, tad manome, kad mūsų studijuojantis jaunimas mielai imsis lituanistinių studijų Čikagos universitete.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Vaižgantas. RIMAI IR NERIMAI. Išleido Čikagos Pedagoginis Lituanistikos Institutas, sakydamas, kad šis leidinys bus “mažas paminklas dideliam žmogui Vaižgantui jo gimimo šimtaisiais metais”. Knygą redagavo Domas Velička. Žodynėlį sudarė Rimas Černius. Apipavidalinimą prižiūrėjo Adolfas Valeška. Spaudos darbus atliko Morkūno spaustuvė. Knygos mecenatas — Lietuvių Tautinės Sąjungos Cicero skyrius. 56 psl., kaina 2 dol.

Vaižgantas. TIESIANT KELIĄ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI. Redagavo Domas Velička. Išleido Čikagos Pedagoginis Lituanistikos Institutas. Mecenatė — Asta Veličkaitė. 40 psl., kaina 1 dol.

Rimas Vėžys. RAIDĖS LAIKO GRIAUČIUOSE. Humoristiniai eilėraščiai. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas 1969 m. Aplankas Vytauto Virkau. Kieti viršeliai, 96 psl., kaina 4 dol.

LITUANUS, Vol. 15, No. 2. Redaguoja Antanas Klimas ir Ignas Skrupskelis. Šiame numeryje rašoma apie mūsų filosofus: Antaną Maceiną ir Juozą Girnių.

MŪSŲ SPARNAI, Nr. 27. Lietuvių evangelikų reformatų žurnalas. Redaguoja Jokūbas Kregždė, 2439 W. 51 St., Chicago, Ill. 60632.

SVEČIAS, Nr. 6. Lietuvių evangelikų liuteronų laikraštis. Redaguoja kun. Ansas Trakis, 6620 S. St. Louis Ave., Chicago, Ill. 60629.

TAUTINĖS STOVYKLOS FILMAS

Algimanto Kezlo, S. J., susuktas V-tosios skautų tautinės stovyklos filmas bus pirmą kartą rodomas Čikagoje, Jaunimo Centre, kovo 14 d. 7:30 val. vak. Vėliau filmas bus rodomas ir kitose lietuvių kolonijose.