Dvidešimtmečio proga "Laiškai Lietuviams" skelbia straipsnio konkursą suaugusiems ir jaunimui. Suaugusiųjų konkursui paskirta tema: Kuriuo keliu pasukti į kūrybingą ir vieningą darbą (socialiniu, kultūriniu ir politiniu atžvilgiu). Jaunimo konkursui skiriama tema: Jaunimas dabarty ir ateity.

     Suaugusiųjų konkurse gali dalyvauti visi, o jaunimo konkurse — moksleiviai ir studentai. Konkursui skirti straipsniai turi būti ne ilgesni kaip 3000 žodžių. Autorius pasirašo slapyvardžiu, į atskirą vokelį įdeda savo tikrąją pavardę, adresą ir telefoną, vokelį užlipina ir drauge su straipsniu atsiunčia "Laiškų Lietuviams" redakcijos adresu iki šių metų birželio mėn. 30 dienos. Suaugusiems yra skiriamos trys premijos: I — 100 dol., II — 75 dol., III — 50 dol. Jaunimo konkursui taip pat yra skiriamos trys premijos: I — 50 dol., II — 30 dol., IU — 20 dol. Abiems konkursams bus dvi atskiros vertinimo komisijos, kurios bus paskelbtos vėliau. Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami "Laiškuose Lietuviams". Nespausdinti straipsniai bus grąžinti autoriams. Jau turime šiuos premijų mecenatus: S. Semėnienė — 100 dol., V. Kuliešius — 100 dol. ir S. Rudokienė — 50 dol. Tad premijoms dar trūksta 75 dol., bet tikimės, kad ir šiam trūkumui užpildyti atsiras mecenatas.

     Manome, kad bus naudinga šiek tiek plačiau paaiškinti minėtas konkurso temas. Straipsnis turi atsakyti į šiose temose pateiktus klausimus, bet jo antraštės gali būti įvairios. Suaugusiųjų konkurse ne būtinai reikia atsakyti į visus tris klausimus, galima į temą atsakyti tik kuriuo nors vienu atžvilgiu (socialiniu, kultūriniu ar politiniu).

     Rašant, kuriuo keliu pasukti į kūrybingą ir vieningą darbą, gal būtų naudinga mesti žvilgsnį į mūsų iki šiol nueitą kelią, pagalvoti, ar jis buvo teisingas, pažiūrėti, kur jis mus nuvedė, kur mes dabar stovime, ką mums davė išeivijos gyvenimas, ar mes sugebėjome juo pasinaudoti ir jį panaudoti savo siekimams. Ką turėtume keisti, kuriuos kelius siūlyti, kad pagerėtų mūsų gyvenimas bei mūsų veikla socialiniu, kultūriniu ir politiniu atžvilgiu. Be abejo, į šias minėtas sritis įeina taip pat ir mūsų visuomeninis bei religinis gyvenimas. Straipsnyje galima trumpai paliesti įvairias gyvenimo sritis, bet galima apsiriboti tik kuria nors viena ir ją plačiau išnagrinėti.

     Jaunimo konkurse, žvelgiant į jaunimą dabarty ir ateity, reikia pažiūrėti, koks mūsų jaunimas yra dabar, kokią jam įtaką yra padaręs ir daro dabartinis gyvenimas ir įvairios jo apraiškos, ką dabartinis jaunimas vertina, kuo žavisi, ko siekia, kokia bus jo ateitis. Ko jaunimas siekia riaušėmis, maištais, revoliuciniu nusiteikimu? Ar galima tikėtis, kad dabartinis mūsų jaunimas pajėgs sukurti gražesnę ateitį?