“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Dvidešimtmečio proga “Laiškai Lietuviams” skelbia straipsnio konkursą suaugusiems ir jaunimui. Suaugusiųjų konkursui paskirta tema: KURIUO KELIU PASUKTI Į KŪRYBINGĄ IR VIENINGĄ DARBĄ (socialiniu, kultūriniu ir politiniu atžvilgiu). Jaunimo konkursui skiriama tema: JAUNIMAS DABARTY IR ATEITY (koks mūsų jaunimas yra dabar, ką jis vertina, ko siekia, kokia numatoma jo ateitis).

     Suaugusiųjų konkurse gali dalyvauti visi, o jaunimo konkurse — moksleiviai ir studentai. Konkursui skirti straipsniai turi būti ne ilgesni kaip 3000 žodžių. Autorius pasirašo slapyvardžiu, į atskirą vokelį įdeda savo tikrąją pavardę, adresą ir telefoną, vokelį užlipina ir drauge su straipsniu atsiunčia redakcijai iki šių metų birželio mėn. 30 dienos.

     Suaugusiems yra skiriamos trys premijos: I — 100 dol., II — 75 dol., III — 50 dol. Jaunimo konkursui taip pat skiriamos trys premijos: I — 50 dol., II — 30 dol., III — 20 dol. Žinoma, jaunimas, jeigu nori, gali dalyvauti ir suaugusiųjų konkurse. Abiems konkursams bus dvi atskiros vertinimo komisijos, kurios bus paskelbtos vėliau.

     Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”. Nespausdinti straipsniai bus grąžinti autoriams.

     Plačiau apie konkursą yra paaiškinta “L. L.” vasario mėn. numeryje.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Albinas Baranauskas. PASAGA IR VYŠNIOS. Eilėraščiai. Aplankas dail. M. Stankūnienės. Išleido Liet. Knygos Klubas 1969 m. 64 psl., kaina 2 dol.

LIETUVA, TĖVYNĖ MŪSŲ. Tėvynės pažinimo ir trumpo geografijos kurso konspektas lituanistinėms mokykloms. Paruošė mokytojos: O. Paulikienė, S. Jelionienė ir S. Burokienė. Išleido Kristijono Donelaičio Mokykla Čikagoje 1968 m. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 212 psl., kieti viršeliai.

LIETUVA. Filatelistų Draugijos biuletenis. Nr. 1(136) ir Nr. 2(137.) Redaguoja Eugenijus Petrauskas, 7742 S. Troy St., Chicago, 111. 60652.

DĖL KO ŽURNALAS VĖLUOJASI?

Mums labai nemalonu, kad skaitytojai “Laiškus Lietuviams” gauna vis pavėluotai, bet tai ne mūsų ir ne spaustuvės kaltė. Vasario mėn. numeris iš spaustuvės buvo į Čikagos paštą išsiųstas vasario mėn. 13 d., o skaitytojai jį tegavo kovo mėn. pradžioje — porą savaičių gulėjo pašte.