Dailininkė Dalia Marija Rėklytė-Aleknienė,dr. Vytauto ir Vilmos Rėklių dukra, gimė Suvalkijos širdyMarijampolėje 1944 m. gegužės mėn. 17 d. Į Ameriką atvažiavo 1950 m. Gimnazijoje buvo uoli skautė ir dalyvavo Jaunimo Centro tautinių šokių grupėje. 1968 m. Čikagos Meno Instituto mokykloje įsigijo bakalauro laipsnį (B.S.A.). Dabar toje pat mokykloje ruošiasi magistro laipsniui (M.F.A.)

     Praėjusiais metais Dalia ištekėjo už dr. Vito Aleknos. Ji yra jau dalyvavusi daugelyje meno parodų. Du kartu dalyvavo Čikagos Čiurlionio Galerijoje suruoštose parodose: 1968 m.Lietuvos Nepriklausomybės 50 m. sukakties proga suruoštoje parodoje, o 1969 m.

     —    Jaunųjų Lietuvių Menininkų Klubo parodoje, kur laimėjo I vietą už grafiką. Daug kartų yra dalyvavusi Čikagos Meno Instituto mokyklos parodose. Taip pat dar dalyvavo Old Town Art Center ir Rosner Galerijos parodose. Rosner Galerijos parodoje 1970 m. laimėjo I vietą.

     Dalia yra mokytojavusi Čikagos Meno Instituto mokykloje 1968-1969 m. —    dėstė vario raižinių (etching) meną. Dabar ji dar studijuoja ir fotogratijos meną.

     Nuo šių metų pradžios Dalia Rėkly-tė-Aleknienė įeina į "Laiškų Lietuviams" redakcinį kolektyvąrūpinasi žurnalo menine išvaizda. Šis numeris yra iliustruotas jos darbų nuotraukomis.