G. ŠLIKAS

     Šių metų vasario 8 d. "Labdaros" draugijos nariai, susirinkę Bad Cannstatt'e išklausė draugijos pirmininko p. J. Glemžos pranešimo apie nuveiktą darbą ir išrinko naują valdybą.

     1967 m. įsteigta draugija išaugo, sustiprėjo ir šiuo metu Europoje ji yra vienintelė tokio pobūdžio labdaringoji organizacija, registruota teisme. Ši organizacija buvo labai ir labai reikalinga V. Europoje, o ypač Vokietijoje gyvenantiems lietuviams. Niekam ne paslaptis, kad ne vienas mūsų išeivis Vokietijoje yra reikalingas materialinės paramos. Ypatinga parama reikalinga besimokančiam lietuviškam jaunimui. Tokia parama yra sunkiai įmanoma be darnios, veiksmingos ir ryžtingos organizacijos. Prieš dvejus metus įsteigta "Labdaros" draugija kaip tik ir pasiryžo organizuoti galimai veiksmingesnę finansinę paramą jos reikalingiems lietuviams.

     Ypatingą dėmesį draugija pasiryžo skirti jaunimui. Vokietijoje gyvenančių lietuvių inteligentija nėra didelė. Jos atstovai yra daugiausia mūsų senosios kartos nariai, todėl nenuostabu, kad jie pamažu vienas po kito pasitraukia iš visuomeninės veiklos darbininkų gretų. Pakaitalų šioms gretoms užpildyti nėra kur kitur ieškoti, kaip mūsų jaunimo tarpe. Štai kodėl kiekvienas susipratęs lietuvis gerai žino, kad jaunimui išauklėti ir išlavinti reikia skirti visas mūsų jėgas. Reta Vokietijos lietuvių šeima turi lėšų ir sąlygų sūnui ar dukrai išmokslinti. Dėl šios priežasties "Labdaros" draugija ir ėmėsi nelengvo darbo — parūpinti lėšų pašalpos reikalingiems tautiečiams, ypač mūsų lietuviškojo jaunimo mokslui.

     Buvo ieškota ir ieškoma ryšių su kitomis užsienio lietuvių organizacijomis. "Labdaros" draugijai padėjo dr. Vydūno šalpos fondas ir "Žiburėlio" draugija. Taip pat aukų atsiuntė Niujorko lietuvių evangelikų parapija, šios parapijos Moterų Ratelis, Niujorko Mažosios Lietuvos Bičiulių draugija ir kt.

     Minint neilgą, bet kūrybingą "Labdaros" draugijos jubiliejų, reikia taip pat pabrėžti, kad pasiekti darbo vaisiai yra ne tik valdybos, bet ir visų lietuvių bendras darbas, savo aukomis ir pastangomis prisidėjusių prie taip svarbios veiklos. Ir kuo daugiau mūsų išeivių visuose pasaulio kampuose prisidės prie bendro darbo — mūsų jaunimo išmokslinimo, tuo pilnesnės bus mūsų inteligentijos gretos.

     O pilnos mūsų gretos yra tautos ateitis.