“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Dvidešimtmečio proga “Laiškai Lietuviams” skelbia straipsnio konkursą suaugusiems ir jaunimui. Suaugusiųjų konkursui paskirta tema: KURIUO KELIU PASUKTI Į KŪRYBINGĄ IR VIENINGĄ DARBĄ (socialiniu, kultūriniu ir politiniu atžvilgiu). Jaunimo konkursui skiriama tema: JAUNIMAS DABARTY IR ATEITY (koks mūsų jaunimas yra dabar, ką jis vertina, ko siekia, kokia numatoma jo ateitis).

     Suaugusiųjų konkurse gali dalyvauti visi, o jaunimo konkurse — moksleiviai ir studentai. Konkursui skirti straipsniai turi būti ne ilgesni kaip 3000 žodžių. Autorius pasirašo slapyvardžiu, į atskirą vokelį įdeda savo tikrąją pavardę, adresą ir telefoną, vokelį užlipina ir drauge su straipsniu atsiunčia redakcijai iki šių metų birželio mėn. 30 dienos.

     Suaugusiems yra skiriamos trys premijos: I — 100 dol., II — 75 dol., III — 50 dol. Jaunimo konkursui taip pat skiriamos trys premijos: I — 50 dol., II — 30 dol., III — 20 dol. Žinoma, jaunimas, jeigu nori, gali dalyvauti ir suaugusiųjų konkurse. Abiems konkursams yra sudarytos dvi atskiros vertinimo komisijos. Suaugusiųjų konkursui: kun. Pranas Garšva, Vytautas Kasniūnas, Vaclovas Kleiza, Dalia Šimoliūnienė ir Nijolė Užubalienė. Jaunimo konkursui: Danutė Bindokienė, Jurgis Bradūnas, Eglė Juodvalkytė, kun. Gediminas Kijauskas, S. J. ir Audronė Kubiliūtė.

     Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”. Nespausdinti straipsniai bus grąžinti autoriams.

     Plačiau apie konkursą yra paaiškinta “L. L.” vasario mėn. numeryje.

“Laišku Lietuviams” Redakcija — 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Birutė Pūkelevičiūtė. RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS. Premijuotas romanas. Viršelis ir Vinjetės — Kazio Veselkos. Išleido Liet. Knygos Klubas 1970 m. Čikagoje. 238 psl., kaina 5 dol.

Petras Maldeikis. MEILĖ DVIDEŠIMTAJAME AMŽIUJE. Išleido Liet. Knygos Klubas 1970 m. Čikagoje. 274 psl., kaina 5 dol.

Vincas Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE. Išleido Liet. Knygos Klubas 1970 m. Čikagoje. 50 psl., kaina 1 dol.

Filatelistu Draugijos “LIETUVA” biuletenis, nr. 4(139).

Kun. A. Liuima, S.J. GYVOSIOS DVASIOS UŽDAVINIAI MATERIALIZMO AKIVAIZDOJE. Atspaudas iš L.K.M. Akademijos “Suvažiavimo Darbų” VI tomo. Roma, 1969 m.

Kun. A. Liuima, S. J. Į MOKSLĄ IR KŪRYBĄ. Atspaudas iš L. K. M. Akademijos “Suvažiavimo Darbų” VI tomo. Roma, 1969 m.

Bernardas Brazdžionis. POEZIJOS PILNATIS. Dailininkas Alfonsas Docius. Išleido Brazdžionio poezijos rinktinei leisti komitetas mecenatų lėšomis, “Lietuvių Dienų” leidyklai bendradarbiaujant, 1970 m. Los Angeles. Kaina 10 dol.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS

20 dol. aukojo: J. Klimas (Ind.).

Po 10 dol. aukojo: A. Lišauskas, R. Botyrius (Ohio); Dr. V. Miknis (Ind.); J. Sungaila (Toronto).

8 dol. aukojo: V. Andriukaitis Čikaga).

Po 5 dol. aukojo: kun. J. Velutis, J. Guobužis, A. Miselis, S. Cinikas, A. Želvys, A. Poskočimas, N. Šumskienė, S. Juškus, P. Balčiūnas, M. Čižikas, J. Butikas, J. Raišys, K. Vaičaitis, O. Ščiukas, P. Dirda, A. Lesevicius, B. Malinauskas, P. Subačius, A. Brencius, A. Masiulis, J Steponaitis, M. Norville, S. Dargis, A. Smolinskas, dr. V. Tumasonis, O. Nagelė, J. Stankus, J. Laukaitis, P. Laukaitis, S. Charžauskienė. (visi iš Čikagos).

A. Matulionis, T. Zailskienė, A. Šadauskas, A. Valavičius, L. Bildušas, kun. S. Morkūnas, J. Jusys, kun. L. Dieninis, kun. J. Kluonis, A. Valiuškis, O. Jankevičiūtė, dr. P. Atkočiūnas, dr. O. Petrikas, dr. V. Plioplys, prel. J. Balkūnas, dr. L. Kriaučeliūnas, L. Vedegys, M. Manomaitis, J. Kijauskas, H. Laucius, S. Statkus, kun. P. Ragažinskas, dr. A. Martus, A. Slavinskas, K. Almenas, M. Ambrozaitis, S. Barzdukas, E. Mališauskas, kun. K. Žemaitis, Z. Petkus, J. Kaknevičius, V. Udrys, V. Arnastauskaitė.