“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Dvidešimtmečio proga “Laiškai Lietuviams” skelbia straipsnio konkursą suaugusiems ir jaunimui. Suaugusiųjų konkursui paskirta tema: KURIUO KELIU PASUKTI Į KŪRYBINGĄ IR VIENINGĄ DARBĄ (socialiniu, kultūriniu ir politiniu atžvilgiu). Jaunimo konkursui skiriama tema: JAUNIMAS DABARTY IR ATEITY (koks mūsų jaunimas yra dabar, ką jis vertina, ko siekia, kokia numatoma jo ateitis).

     Suaugusiųjų konkurse gali dalyvauti visi, o jaunimo konkurse — moksleiviai ir studentai. Konkursui skirti straipsniai turi būti ne ilgesni kaip 3000 žodžių. Autorius pasirašo slapyvardžiu, į atskirą vokelį jdeda savo tikrąją pavardę, adresą ir telefoną, vokeli užlipina ir drauge su straipsniu atsiunčia redakcijai iki šių metų birželio mėn. 30 dienos.

     Suaugusiems yra skiriamos trys premijos: I — 100 dol., II — 75 dol., III — 50 dol. Jaunimo konkursui taip pat skiriamos trys premijos: I — 50 dol., II — 30 dol., III — 20 dol. Žinoma, jaunimas, jeigu nori, gali dalyvauti ir suaugusiųjų konkurse. Abiems konkursams yra sudarytos dvi atskiros vertinimo komisijos. Suaugusiųjų konkursui: kun. Pranas Garšva, Vytautas Kasniūnas, Vaclovas Kleiza, Dalia Šimoliūnienė ir Nijolė Užubalienė. Jaunimo konkursui: Danutė Bindokienė, Jurgis Bradūnas, Eglė Juodvalkytė, kun. Gediminas Kijauskas, S. J. ir Audronė Kubiliūtė.

     Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”. Nespausdinti straipsniai bus grąžinti autoriams.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Stasys Yla. ŠILUVA ŽEMAIČIŲ ISTORIJOJE. I dalis. Reformacija ir Restauracija. “Krikščionis Gyvenime” knygų serija, nr. 4. Kalbą tikrino Vladas Kulbokas. Įrašus piešė Telesforas Valius. 296 psl, kieti viršeliai, kaina 5 dol.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO DARBAI. VI tomas. Redagavo A. Liuima, S.J. Išleista Romoje 1969 m. dr. Juozo Kazicko lėšomis. 500 puslapių.

Aloyzas Baronas. DIENA PRIE EŽERO. Eiliuotas pasakojimas. Nijolės Vedegytės-Palubinskienės dviejų spalvų piešiniai. Išleido Terra 1969 m. Didelio formato, kieti viršeliai, 40 psl.

LIETUVA, filatelistų draugijos biuletenis, nr. 5(140).

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

Skaitytojų patogumui “L. L.” administracija laikosi tokios tvarkos: skaitytojams žurnalo prenumerata pratęsiama automatiškai, nebent jie iš anksto praneša, kad ateinančiais metais jiems žurnalas nebūtų siuntinėjamas. Kas dar nėra atsilyginęs už praėjusius metus, prašome kaip galima greičiau tai padaryti. Taip pat malonėkite administracijai tuoj pranešti, jeigu pakeičiate adresą.