ALGIRDAS GRIGAITIS, nors tik prieš keletą metų pradėjęs puoselėti grožinę fotografiją, jau yra surengęs šešias savo darbų parodas: Čikagos Lietuvių Jaunimo Centre, Balzeko Lietuvių Kultūros muziejuje, Juozo Bačiūno vasarvietėje ir kitur. A. Grigaičio darbai dažnai puošia lietuviškosios periodikos puslapius bei žurnalų viršelius. Jis yra sukūręs viršelį ir Jono Meko poezijos knygai, vardu "Pavieniai žodžiai".

A. Grigaitis į fotografiją žiūri, kaip į savęs išreiškimo priemonę. Tobulesniam šio tikslo pasiekimui jis yra išvystęs keletą savitų nuotraukų apipavidalinimo būdų, kurių kelis pavyzdžius matome šiame "Laiškų Lietuviams" numeryje. Šalia realios fotografijos formos A. Grigaitis yra sukūręs eilę fotografinių abstraktų. Keletas šių abstraktų jau buvo ankstesniuose "Laiškų Lietuviams'" numeriuose.