“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Kai kuriems asmenims prašant, mūsų paskelbtas konkursas pratęstas iki liepos mėn. 30 dienos. Sakoma, kad ypač jaunimui buvo sunku suspėti iki birželio 30 d., nes buvo mokslo metų pabaiga, egzaminai ir kt. Pažiūrėsim, ar bus lengviau atostogų metu — liepos mėnesi.

     “Laiškų Lietuviams” metinė šventė šiais metais bus spalio mėn. 17 dieną Jaunimo Centre. Šių metų konkurso premijų mecenatai yra: S. Semėnienė (100 dol.), V. Kuliešius (100 dol.), S. Rudokienė (50 dol.). Tad numatytoms premijoms dar trūksta 75 dolerių.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LIETUVIŲ ŠVIETIMAS VOKIETIJOJE. Redagavo Vincentas Liulevičius. Vaikų darželių, pradžios mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, specialinių mokyklų ir kursų, veikusių 1944-1950 m., apžvalgos su žemėlapiu bei 252 nuotraukomis. Priede — lietuvių švietimas Austrijoje su 10 nuotraukų. Išleido Kultūrai Remti Draugija. 7026 S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636. Kieti viršeliai, 640 psl., kaina nepažymėta.

MŪSŲ KRAITIS. Čikagos Kristijono Donelaičio Aukštesniosios Lituanistinės Mokyklos 1969-1970 mokslo metų moksleivių metraštis. Didelis formatas, 100 psl.

VYTURĖLIS. Čikagos Marquette Parko Lituanistinės Mokyklos mokinių metraštis.

Aloyzas Baronas. IŠDŽIŪVUSI LANKA. 18 novelių. Išleido Liet. Knygos Klubas, 4545 W. 63rd St., Chicago, Ill. 60629. Aplankas K. Veselkos. 234 psl., kaina 4.50 dol.

P. Celiešius. AR BAŽNYČIA GALI KLYSTI? 32 psl. brošiūrėlė. Išleido Vakarų Europos Lietuvių Sielovada. Kaina nepažymėta.

Gražina Krivickienė-Gustaitytė. VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE. Kalbą redagavo ir žodynėlį paruošė dr. P. Skardžius. Išleido Liet. Knygos Klubas 1970 m. Aplankas Marijos Žymantienės-Biržiškaitės. 384 psl., kaina 5 dol.

LITUANUS, Vol. 15, No. 4. Redaguoja Antanas Klimas ir Ignas K. Skrupskelis. Šiame numeryje rašoma apie “Gedimino laiškus” ir Mačernio “Vizijas”, taip pat paduotas 1954-1969 m. turinys. Adresas: Lituanus, P. O. Box 9318, Chicago, 111. 60690.