KADA DALELYTĖ  N E  RAŠOMA DRAUGE, IR KADA SKYRIUM?

     Vartojant neigiamąją dalelytę ne, dažnai kyla abejonės, ar ją su norimais paneigti žodžiais rašyti drauge, ar atskirai. Vienoks ar kitoks rašymas priklauso nuo to, kas norima šia neigiamąja dalelyte pasakyti. Kai kuriais atvejais ji žodį tik neigia, tarsi išjungia iš pasakytos minties, bet jo reikšmės nekeičia. Pavyzdžiui, J. Jablonskio pateiktame sakinyje Ne mokslas dabar jam rūpi dalelytė ne nepakeičia žodžio mokslas reikšmės, o tik parodo, kad kalbamajam asmeniui dabar rūpi visai kas kita, tik ne mokslas. Kitais atvejais dalelytė ne, virsdama priešdėliu, pakeičia buvusią žodžio reikšmę, pvz.: laimėnelaimė, malonumasnemalonumas, mažasnemažas, tolinetoli ir t. t. Paprastai šios aplinkybės ir nusprendžia dalelytės ne rašybą: kai ji su kitu žodžiu nesudaro vienos sąvokos (naujos neigiamos sąvokos), tai rašoma skyrium, o kai ji pakeičia buvusią žodžio reikšmę ir su juo sudaro naują sąvoką reiškiantį žodį, tai ji rašoma drauge.

     Dalelytės ne rašymas drauge ar skyrium daug priklauso nuo to, kurią kalbos dalį ja neigiame. Tik pirmiausia reikia pabrėžti, kad visuomet priešpriešiniuose sakiniuose dalelytė ne su visais žodžiais yra rašoma skyrium, nes naujos neigiamos sąvokos su jais nesudaro. Pvz.: Jis ne lietuvis, bet lenkas. Jis ne išmintingas, bet kvailas. Ne tinginiauti, bet dirbti čia atėjau. Jei ne laisvu noru eisi į kariuomenę, tai būsi priverstas eiti.

L. Urbonas    Ciklas A, Nr. 304

     Paprastai dalelytė ne drauge yra rašoma su veiksmažodžiais, su jų išvestinėmis formomis (dalyviais, pusdalyviais, padalyviais), su ryškios veiksmažodinės kilmės daiktavardžiais, su būdvardžiais ir su būdvardiniais prieveiksmiais. Atskirai yra rašoma su daiktavardžiais, skaitvardžiais, įvardžiais, daiktavardiniais ir įvardiniais prieveiksmiais, prielinksniais, jungtukais. Tai yra tik bendra taisyklė, bet nemaža yra ir išimčių. Taip pat su kai kuriomis kalbos dalimis dalelytės ne rašymas nėra galutinai nusistojęs: vienur rašoma vienaip, kitur kitaip. Dėl to gal bus naudinga pažvelgti atskirai į kiekvieną kalbos dalį.

     1. Su daiktavardžiais. Paprastai su daiktavardžiais, kaip jau minėta, dalelytė ne rašoma atskirai, pvz.: Ne vėjai pūtė, ne sodai ūžė, ne lelija lingavo (liaudies daina). Čia dalelytė ne nekeičia su ja einančių žodžių reikšmės, o tiktai juos neigia. Bet kai ne eina žodžio priešdėliu, tai, be abejo, rašoma drauge. Yra tokių daiktavardžių, kurie tik su šiuo priešdėliu ir tevartojami, pvz.: nenuorama, nemokša, nerimas, nemiga, neapykanta, nebylys, neregys ir kt. Bet kai kurie priešdėliniai daiktavardžiai gali būti vartojami ir be priešdėlio, pvz.: nelaimėlaimė, nedarbasdarbas, neteisybė teisybė, netaupumastaupumas ir kt. Čia kartais galėtų būti rašybos neaiškumų, bet vis dėlto neturėtų būti sunku atskirti paprastą sąvokos neigi-mą nuo neigiamąją sąvoką reiškiančio žodžio, pvz.: Darbas — ne vargas, tinginystė — ne laimė (priežodis). Jam šokiai, ne darbas rūpi. Šiuose sakiniuose yra išreikštas paprastas neigimas. O štai pora sakinių, kur tie patys žodžiai su priešdėliu ne išreiškia neigiamą sąvoką: Kokia nelaimė ji ištiko! Po karo Amerikoje buvo didelis nedarbas.

     Ne su daiktavardžiais rašoma drauge ir tada, kai su šia dalelyte sudaromas naujas žodis, priešingas kitam žodžiui, reiškiančiam asmenį, daiktą arba asmenų bei daiktų grupę, pvz.: Lietuvoje gyvena ir nelietuvių. Stovykloje dalyvavo du šimtai skautų ir šimtas neskautų. Gyvulius skirstome į žinduolius ir nežinduolius. Vienos medžiagos yra laidininkės, kitos nelaidininkės (kurios nepraleidžia elektros).

     2. Su būdvardžiais. Dalelytė ne su būdvardžiais paprastai sudaro naują sąvoką, priešingą teigiamai, todėl rašoma drauge, pvz.: gerasnegeras, gražusnegražus, blogasneblogas, šaltasnešaltas, baltasnebaltas, šakotasnešakotas ir kt.

     Kartais dalelytė ne gali tik neigti būdvardžio reikšmę, bet nesudaryti su juo naujos sąvokos. Tada ji rašoma skyrium, pvz.: Aš juk ne mažas vaikas, gali manim pasitikėti.Aš visai ne sena!atkirto eglutė.

     Su aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžiais dalelytė ne naujos sąvokos paprastai nesudaro, tad yra rašoma skyrium, pvz.: Jis už mane ne aukštesnis. Jis ne geriausias mokinys klasėje. Tik labai retais atvejais dalelytė ne gali sudaryti vieną sąvoką su aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžiais, todėl rašoma drauge, pvz.: Smūgiai į duris darėsi vis nekantresni. Veidmainiaitai patys negarbingiausi žmonės.

     3.    skaitvardžiais. Su skaitvardžiais dalelytė ne vieno žodžio nesudaro, tad paprastai rašoma skyrium, pvz.: Jau ne vienas man taip sakė. Jis ne pirmas, kurį šiandien sutikau.

     4.    Su įvardžiais. Taip pat ir su įvardžiais ne paprastai rašoma skyrium, pvz.: Dar ne visus aš išskaičiavau. Ji ne savo vaikus augina. Ne kiekvienas tai sugeba.

     Su įvardžiais kas, koks, savas dalelytė ne kartais sudaro žodžius, turinčius būdvardinę perkeltinę reikšmę, pvz.: ne kas arba ne koks reiškia "prastas, menkas", o ne savas reiškia "keistas, neįprastas". Gramatikose dabar paprastai sakoma, kad su šiais įvardžiais, kaip ir su visais kitais, ne rašoma skyrium, bet mūsų rašytojai dažnai rašo ir drauge. Pvz.: Bet ir tų buvo nekoks gyvenimas (Žemaitė). Šiandien aš nesavas (A. Vienuolis). Bet kartais net tie patys rašytojai šiuos žodžius rašo ir atskirai. Tad galima sakyti, kad šios rūšies žodžių rašyba dar mūsų bendrinėje kalboje nėra nusistojusi. Manytume, kad pagal pirmiau minėtą taisyklę, kur buvo sakoma, kad dalelytė ne rašoma drauge, jeigu ji su kitu žodžiu sudaro naują sąvoką, gal būtų geriau ir šiais atvejais rašyti nekas, nekoks, nesavas.

     5.    Su veiksmažodžiais ir iš jų išvestomis formomis (dalyviais, padalyviais, pusdalyviais) dalelytė ne visuomet rašoma drauge, išskiriant, žinoma, tik jau minėtus prieštaravimo atvejus, pvz.: Duok, Dieve, rastis bet ne pamesti. Ne stovėti mes čia susirinkome. Pamokos metu turite klausyti, o ne išdykauti.

     6.    Su prieveiksmiais. Su būdvardiniais ir dalyviniais prieveiksmiais dalelytė ne rašoma drauge, pvz.: Jis nemeiliai į mane pažiūrėjo. Su melu netoli tenueisi. Laiškas buvo neįskaitomai parašytas. Vaizdas buvo neregėtai gražus. Su kitais prieveiksmiais ne rašoma skyrium, pvz.: Ne visai pritariu tavo planui. Ateisiu, tik ne dabar. Man ne vis tiek, kur važiuosime.

     Su aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio prieveiksmiais ne taip pat rašoma skyrium, pvz.: Jis už tave ne mažiau gudrus. Jis ne išmintingiausiai kalba.

     Prieveiksmiams kaip ir kiek dalelytė ne gali suteikti naują reikšmę, tada reikėtų rašyti drauge, pvz.: Mano sūnus nekaip (prastai) mokosi. Mano kaimynas nekiek (nedaug) žemės teturi.

     7. Su prielinksniais dalelytė ne rašoma skyrium, nes vieno žodžio su jais nesudaro ir paprastai neigia ne atskiro prielinksnio, bet visos prielinksninės konstrukcijos reikšmę, pvz.: Ne prieš dorą toks šėlimas. Tos avižos ne dėl to žąsino. Ne su vienu kirčiu medį nukerta.

     8. Su kitomis kalbos dalimis (jungtukais, jaustukais, dalelytėmis) dalelytė ne rašoma skyrium, pvz.: Kad tu būtum, mergužėle, šakoj pasikorus, ne kad mane bernužėlį jauną paviliojus (daina). Ne tik man taip atsitiko. Ne per daug iš jo gausi.

     Tik jungtukas nekaip (vartojamas vietoj negu) yra rašomas drauge, pvz.: Geriau būti protingam, nekaip turtingam (priežodis).

     Dar galima pridurti, kad yra nemaža sudurtinių dalelyčių su ne, pvz.: nebe, nebent, negi, nejaugi ir kt. Šios rūšies dalelytės kartais neturi net neigiamos reikšmės.