Dailininkas su žmona

     DAILININKAS LEONAS URBONAS gimė 1925 m. Zarasų apskrityje. 1946-48 m. studijavo meną Stuttgarto valstybinėje akademijoje. Dabar gyvena Sydnėjuje, Australijoje. Šis "Laiškų Lietuviams" numeris yra iliustruotas jo kūrinių nuotraukomis.

     Nuo 1964 iki 1970 m. jau jis yra suruošęs apie 15 savo individualių parodų įvairiuose Australijos miestuose, Niujorke, Čikagoje, Toronte ir kitur. 1967 m. pakviestas dalyvavo tarptautinėje iškiliųjų dailininkų parodoje ("The Thirty Five") Palm Springs, Calif. Nuo 1958 m. yra narys Contemporary Art Society of Australia ir aktyviai dalyvauja Australijos meno pasaulyje, iš statydama s savo kūrinius grupinėse parodose ir meno konkursuose.

     Už savo kūrinius, atliktus aliejaus, plastikos, pastelės ir grafikos technika, dailininkas yra laimėjęs eilę medalių, premijų bei pagyrimo lapų. L. Urbono darbų yra Australijos valstybinėje kolekcijoje, bet jų yra įsigiję ir privatūs kolekcionieriai Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Amerikoje ir Kanadoje.