Sesuo Marija Mercedes, gimusi iš lietuvių tėvų vakarinėje Čikagos dalyje, baigė De Paul universitetą baka-laureatu, o tapybos studijas Čikagos Meno Institute — dailiųjų menų magistro laipsniu. Dalyvavo eilėje grupinių parodų ir buvo surengusi vieną savo kūrinių parodą. Jos darbų yra privačiose kolekcijose ir Marijos Gimimo bažnyčioje, Čikagoje. Sesuo M. Mercedes taip kalba apie savo meną: "Priėjau išvadą, kad šiandieninis menas (išskiriant tuos darbus, kurie pirmoje eilėje yra pasišovę žmogų sukrėsti ir nustebinti) nėra taip paviršutiniškas ir lengvas, kaip atrodo pirmu žvilgsniu. Dabartinis menas yra vidinio gyvenimo kūdikis. Šiandien dailininkas mažiau suinteresuotas išore, negu praėjusiais amžiais. Vertindama išlavintą spalvos ir judesio pajautimą, aš surandu formas, kurias brandinu ir vystau. Šia prasme mano pabaigti darbai nėra “atsitiktinis" dalykas, kaip jį supranta kai kurie dabarties dailininkai, bet greičiau galutinė tematikos ir atspalvių sudėtis.

     Esu palinkusi į abstrakciją, nes šios rūšies tapyba siūlo begalinį išraiškos priemonių įvairumą. Man ypač patinka abstrakcinės tapybos formų emocinis tiesumas, neturįs santykio su medžiagine tikrove ir paverčiąs neobjektyvųjį meną idealia dvasinės — antgamtinės tikrovės kalba.

     Sakoma, kad savęs ieškojimas tapybos mene yra pavojingas dalykas, bet jis man teikia daugiausia pasitenkinimo. Mat, savęs ieškojimas čia pasiekiamas drąsia kelione j nežinomybę, kur niekas kitas, kūrybine prasme, dar nėra buvęs. Aš tapau "aklai", t. y. tuščioje erdvėje, ir intuityviai grupuoju formas, nevengdama atsitiktinumo ar laisvai spontaniško teptuko mosto. Kritiškais momentais duodu kryptį vaizdiniams veiksniams, kurie spontaniškai gimsta drobėje. Šis drąsus žingsnis į dvasines gelmes iššaukia ypatingą asmenišką išraiškos būdą, kuris yra laisvas ir atsisakąs sistematinės būtinybės. Toks išraiškos būdas man teikia gilų vidinės pilnumos jausmą, o pats procesas yra tikriausia žodžio prasme tvėrimo veiksmas ir proga naujam augimui".