1970 m. Rugsėjis -September Vol. XXI, No. 8

MODERNIŲJŲ LAIKŲ KRIKŠČIONIS    Paruošė A. J.    254

SESUO MARIJA MERCEDES    256

RELIGINĖS LAISVĖS ŠAUKSMAS SOVIETUOSE Juozas Prunskis 257

ĮPRASMINKIME STEIGIAMOJO SEIMO SUKAKTĮ PLB Valdyba    260

EILĖRAŠČIAI    Ada Karvelytė    262

ŠEIMA LIETUVIŠKOJO GYVENIMO KELYJE Simpoziumas    264

MANO TĖVŲ GIMTOJI APYLINKĖ Vanda Galbuogytė    272

EILĖRAŠTIS    Daiva Karužaitė    274

KELIAS Į KULTŪRINĮ BENDRADARBIAVIMĄ J. Jasaitis    275

KODĖL MES NESUSIKALBAME?    Henrikas Žemelis    278

AR KURI NORS NUODĖMĖ NEGALI BŪTI ATLEISTA? Redakcija    282

ŠIS TAS APIE LITURGINES REFORMAS    Redakcija    283

GIMTASIS ŽODIS    285

J. K. KARIO VEIKALAI APIE NUMIZMATIKĄ Alė Rūta    287

Šis numeris iliustruotas sesers M. Mercedes kūrinių nuotraukomis. Viršelio, 253, 261 ir 274 psl. piešiniai — Dalios Rėklytės - Aleknienės. 288 psl. užsklanda — Giedrės Žumbakienės. 284 psl. užsklanda — V. Vijeikio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, prof. Petras Jonikas (kalbos skyriaus patarėjas), Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Vaclovas Kleiza, Nijolė Užubalienė. Meninė priežiūra — Dalia Rėklytė-Aleknienė. Fotografija: Algis Grigaitis, Virgilijus Kaulius, S. J., Algimantas Kezys, S. J. Administracija: Petras Kleinotas, S. J., ir Dana Kurauskienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.