Šių metų pradžioje suėjo dvidešimt metų, kai pradėjo eiti "Laiškai Lietuviams". Šią sukaktį turėjome švęsti jau pirmiau, bet kadangi metines šventes paprastai jungiame su premijų įteikimu konkurso laimėtojams, tai ją nukėlėme į šį rudenį. Pirmiau konkursai būdavo skelbiami rudenį, o premijos įteikiamos ankstyvą pavasarį. Praėjusį rudenį dėl redaktorių pasikeitimo konkursas nebuvo paskelbtas, tad jį teko skelbti šių metų pradžioje ir baigti birželio gale.

     Vertinimo komisijos jau perskaitė abiems konkursams (suaugusiųjų ir jaunimo) atsiųstus straipsnius. Laimėtojams premijos bus įteiktos spalio 17 d., šeštadienį, 7 val. vakaro Jaunimo Centro didžiojoje salėje "Laiškų Lietuviams" metinės šventės — vakarienės metu.

     Meninę programą atliks ne tik Čikagoje, bet ir už Čikagos vis garsėjanti tautinių šokių grupė "Grandis", vadovaujama p. Irenos Smieliauskienės. Šiai grupei priklauso apie 60 šokėjų. Antrąją meninės programos dalį atliks Jaunučio Puodžiūno baleto studija, talkininkaujant baletmeisteriui S. Vel-basiui, V. Karosaitei, J. Kolytei ir kitoms mūsų žinomoms balerinoms. Ponia Ročkuvienė su būriu pagelbininkių ruošia puikią vakarienę. Bilietus prašome įsigyti iš anksto.

     Manome, kad visi Čikagoje ir apylinkėse gyvenantieji "Laiškų Lietuviams" skaitytojai dalyvaus šioje šventėje, kur turės progos pasidžiaugti gražia menine programa ir užkandžiaujant pasidalinti su kitais tuo džiaugsmu, kurį kiekvienas jaučia, stebėdamas per dvidešimt metų šio žurnalo padarytą pažangą ir pastangas padėti lietuviams įvairiuose šių dienų religiniuose bei tautiniuose klausimuose.

     Tad iki malonaus pasimatymo!

"Laiškai Lietuviams"