1970 m. Spalis-October Vol. XXI, Nr. 9

VIVOS PLANGO   J. Vaišnys, S. J.    290

PIRMIEJI JĖZUITAI LIETUVOJE   Kun. S. Yla    292

AR KIEKVIENAS TIESOS NESAKYMAS YRA MELAS? J. Vaišnys, S. J.  295

EILĖRAŠČIAI Danguolė Sadūnaitė    300

RELIGINIS AUKLĖJIMAS LITUANISTINĖSE MOKYKLOSE J. Vaišnys, S. J.    302

KODĖL ŠEIMOS SKIRIASI? Išsiskyrusi moteris    305

INTYMIOJI VEDUSIŲJŲ GYVENIMO PUSĖ  Al. Gimantas    309

KAS YRA TAUTA? F. Jucevičius    311

APIE MŪSŲ MINĖJIMUS Regina Kutka    321

DALIES KILMININKO VARTOJIMAS L. Dambriūnas    322

ATGARSIAI    324

Visos tekste esančios fotografijos — Virgilijaus Kauliaus,    S. J. Viršelio fotografija — Algirdo Grigaičio. Užsklandos: 291 psl. — Algirdo Kurausko, 310 psl. — Jūratės Eidukaitės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, prof. Petras Jonikas (kalbos skyriaus patarėjas), Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Vaclovas Kleiza, Nijolė Užuba-lienė. Meninė priežiūra — Dalia Rėklytė-Aleknienė. Fotografija: Algis Grigaitis, Virgilijus Kaulius, S. J., Algimantas Kezys, S. J. Administracija: Petras Kleinotas, S. J., ir Dana Kurauskienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.


V. Kaulius, S. J. Po šviesios vasaros ateina apsiniaukęs ruduo.