1975 / SAUSIS - JANUARY / VOLUME XXVI, NO. 1

ŠVENTIEJI METAI    2    A. Rubikas

HILAIRE BELLOC    4    J. Venckus, S.J.

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (XXIII)    7    Br. Krištanavičius, S.J.

KAIP IR KODĖL ŽMOGUS PASIGERIA    14    Dr. I. S.

KODĖL JIS TOKS?    17    A. Augustinavičiūtė

NEPARDUOKIME JAUNIMO BALSO!    21    Viktoras Nakas

IŠĖJUSIAI DRAUGEI (eil.)    23    Dalia

VYRUI APIE MOTERS PSICHOLOGIJĄ    24    Gyd. A.A.

INTROVERTAI IR EKSTRAVERTAI    26    Dr. A. P.

ŠEIMOS GYVENIMO NUOTRUPOS    28    T. M.

TĖVYNĖJE    29    Danutė Bindokienė

TRUMPAI IŠ VISUR    30    J. Prunskis

KALBA    33    Juozas Vaišnys, S.J.

FILMAI    35    Juozas Prunskis

Praėjusiu metų pabaigoje Jaunimo Centre buvo lietuvių fotografų paroda. Už savo parodoje išstatytus fotografijos darbus I premiją laimėjo Romas Bartuška, II — Rimvydas Sidrys, III — Raminta Lapšienė. Pagyrimus gavo: Jonas Boguta, Vilija Eivaitė, Vladas Feiferis ir Al. Juškys. Šis “L.L.” numeris iliustruotas minėtų fotografų nuotraukomis. Viršelyje — Rimvydo Sidrio nuotrauka.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

     Kai vieni metai baigiasi ir prasideda kiti, savaime ateina mintys apie laikąapie jo vertę ir prasmę. Laikas yra brangiausias žmogaus turtas šioje žemėje. Amžinybėje laiko nebus. Ten nebus nei praeities, nei ateities, tik nuolatinė dabartis. Nuo laiko sunaudojimo čia, žemėje, priklausys mūsų laimė amžinybėje.

     Dažnai savo apsileidimą mes stengiamės pateisinti "neturėjimu laiko", bet jeigu atviriau į save pažvelgsime, tai turėsime prisipažinti, kad neturime tik noro. Mes galime ir turime surasti laiko viskam:

Rask laiko dirbti—- tai pasisekimo laidas.

Rask laiko galvotitai jėgos versmė.

Rask laiko žaistitai amžinos jaunystės paslaptis. Rask laiko skaitytitai išminties šaltinis.

Rask laiko būti draugiškutai kelias į laimę.

Rask laiko pasvajotitai kilimas prie žvaigždžių. Rask laiko mylėti ir būti mylimu tai dievų privilegija.

Rask laiko apsidairyti aplinkuidiena per trumpa būti savanaudišku.

Rask laiko juoktistai sielos muzika.

Rask laiko klausytiklausyti Dievo ir kito žmogaus problemų, rūpesčių bei džiaugsmųtai krikščionybės esmė.