“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Šio mėnesio 31 d. jau baigiasi “Laiškų Lietuviams” straipsnio konkursas. Plačiau apie konkursą paaiškinta praėjusiame numeryje. Jau yra sudaryta konkurso vertinimo komisija: Danutė Bindokienė, Aleksandra Likanderienė, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė ir Gediminas Vakaris.

     Kiekvienas konkurso dalyvis gali rašyti net po kelias temas ir laimėti kelias premijas. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” koncerte 1976 m. vasario mėn. 22 d., sekmadienį, Jaunimo Centre. Koncerto programą atliks Jaunimo Centro choras “Audra”, Jaunimo Centro studentų tautinių šokių ansamblis ir tautinių šokių grupė “Žilvitis”.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Dr. Antanas Kučas. LITHUANIANS IN AMERICA. Autoriaus veikalo apie lietuvių gyvenimą ir veiklą Amerikoje vertimas. Išvertė Juozas Boley. įžangą parašė dr. Clarence C. Walton. Išleido Lietuvių Enciklopedija. Kieti viršeliai, 350 psl., kaina 6 dol. Aplankas — Pauliaus Jurkaus.

ANGLŲ NOVELĖ. Anglų rašytojų novelių antologija. Sudarė Povilas Gaučys. Spausdinta Argentinoje. Tai didžiulė 460 psl. knyga, kurioje surinktos ir išverstos 22 anglų rašytojų įdomesnės novelės: Charles Dickens, Oscar Wilde, Rudyard Kipling, G. K. Chesterton, W. Somerset Maugham ir kt. Autorius taip pat yra paruošęs spaudai ispanų, amerikiečių ir portugalų novelių rinkinius bei kelis kitus veikalus.

LITHUANUS, 1975, Vol. 21, No. 3. Metinė prenumerata — 8 dol. Adresas: 6621 S. Troy, Chicago, 111. 60629.

Filatelistų draugijos “LIETUVA” biuletenis, nr. 4(166). Nenariams metinė prenumerata — 5 dol. Adresas: 3450 W. 62nd St., Chicago, Ill. 60629.

DĖKOJAME “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS

50 dol. aukojoAldona Mažeikienė savo motinos Onos Petkienės atminimui.

20 dol. aukojoJadvygos Prapuolenienės atminimui: J. B. Skorubskai, A.M. Markeliai ir G.B. Biskiai.

8 dol. aukojo Ir. Borgogni.

Po 4 dol. aukojo:O. Ščiukaitė, L. Stašaitis, T. Gleveckienė, J. Karalius, M. Mackienė, H. Bagdonienė, J. Kijauskas, V. Kupcikevičius, Iz. Norušienė, J. Takulinskas, I. Labanauskas, D. Surantienė, EI. Baltrušaitienė, P. Karosas, Z. Juknevičienė.

Po 3 dol. aukojo:A. Venckus, M. Rudaitienė, V. Bilevičius.

Po 2 dol. aukojo:J. Rejeris, K. Linkus, F. Kurgonienė, G. Miglinienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Ei-vaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algirdas Kurauskas, Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis — Algirdo Ku-rausko. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Telef. — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.