ATSIŲSTA PAMINĖTI

ŽURNALISTIKA. Išleido Lietuvių Žurnalistų Sąjunga 1974 m. Redagavo Juozas Prunskis. Viršelis — dail. Vytauto Virkau. Kieti viršeliai, 291 psl., kaina 6 dol. Galima gauti “Drauge”.

Tai seniai lauktas žurnalistų vadovas. Manome, kad jis bus naudingas ypač mūsų jauniesiems plunksnos darbuotojams. Čia paliečiamos įvairiausios žurnalistinės temos. Rašo 30 autorių. Kalbą lygino Barzdukas. Leidinys iliustruotas autorių fotografijomis.

SUVAŽIAVIMO DARBAI, VIII tomas. Leidžia Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija. Redagavo A. Liuima, S.J. Čia sudėtos paskaitos iš VIII akademijos suvažiavimo Toronte 1970 m. 596 psl., kaina 20 dol., akademijos nariams — 10 dol.

Juozas Eretas. IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 1974 m. Romoje. Autorius labai įdomiai įrodinėja, kad tremtis mums nėra prakeikimas, bet tam tikras Aukščiausiojo skirtas uždavinys ir misija.

Kun. dr. Jonas Gutauskas. KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE. Iš mūsų religinės praeities ir dabarties. Lituanistinių mokyklų 8-jo skyriaus tikybos vadovėlis. Išleido JAV LB Švietimo Taryba 1973 m. Kieti viršeliai, 106 psl., gausiai iliustruota, kaina 4 dol.

LIETUVIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS ISTORIJA, II dalis. Redagavo Vincentas Liulevičius. Išleido JAV LB Švietimo Taryba 1974 m. Šis vadovėlis yra skiriamas lituanistinių mokyklų X skyriui arba VI klasei. Kieti viršeliai, 226 psl., kaina 5 dol. Visas Švietimo Tarybos išleistas knygas galima užsisakyti šiuo adresu: Antanas Kareiva, 7030 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629. Tel. 312-776-0588.

MEDICINA, Nr. 2 (47), 1974 m. Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos žurnalas. Vyriausias redaktorius — Kazys Pemkus, M.D., 1022 Beau Brummel Dr., Sleepy Hollow, Ill. 60118. Administratorė — L. Dargienė, 10326 Kipling St., Westchester, Ill. 60153.

NAUJOJI VILTIS, 1974 m., Nr. 7. Politikos ir kultūros žurnalas. Leidžia Lietuvių Studentų Tautininkų Korporacija Neo-Lithuania ir Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga. Redakcinė kolegija: dr. Jonas Balys (pirm.), Aleksas Laikūnas ir dr. Bronius Nemickas. Administratorius — Bronius Kasakaitis, 7150 S. Spaulding Ave., Chicago, Ill. 60629. Išeina du numeriai per metus. Metinė prenumerata —-5 dol.

LITUANUS, 1974 m., Vol. 20, Nr. 4. Redaktorius — J. A. Račkauskas. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, Ill. 60629. Metinė prenumerata — 8 dol.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Eivaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algirdas Kurauskas, Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis — Algirdo Kurausko. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Telef. — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris -— 60 centų.