Dar, rodos, taip neseniai gimė “Laiškai Lietuviams”, bet štai jau šį mėnesį jie švenčia 25 metų sukaktį. Šios sukakties minėjimas bus vasario 23 d., sekmadienį, 4 val. po pietų Jaunimo Centre.

Manigirdas Motekaitis


     Mielieji skaitytojai, šis žurnalas jus ištikimai kas mėnesis lanko, duodamas naudingų minčių, patarimų, gražių iliustracijų. Manome, kad jis tikrai užsitarnavo jūsų dėmesio. Tad tikimės visus sutikti šios sidabrinės sukakties iškilmėse.

     Bus įdomi meninė programa ir puiki vakarienė. Auka — 10 dol. asmeniui. Labai prašome staliukus užsisakyti iš anksto.

     Meninę programą atliks solistai Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis, akompanuojant Manigirdui Motekaičiui. Nerija ir Bernardas neseniai koncertavo Los Angeles mieste ir susilaukė labai palankių įvertinimų.

Bernardas Prapuolenis ir Nerija Linkevičiūtė

     Tad visų laukiame š.m. vasario mėn. 23 d. 4 val. po pietų Jaunimo Centro didžiojoje salėje.