ATSIUSTA PAMINĖTI

Stasys Barzdukas. LIETUVIS SAVO TAUTOJE, VALSTYBĖJE, BENDRUOMENĖJE. Mintys tautiniam ir visuomeniniam ugdymui bei ugdymuisi. Išleido JAV LB Švietimo Taryba 1973 m. 258 psl., kieti viršeliai, kaina 6 dol. Galima užsisakyti šiuo adresu: Antanas Kareiva, 7030 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629. Tai seniai lauktas vadovėlis lituanistinėms mokykloms. Be abejo, jis bus labai pravartus ir jaunimo organizacijoms bei tėvams.

Andrius Ryliškis. FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ. Atsiminimai. Redagavo Povilas Gaučys. 536 psl., kaina 12.50 dol. Šioje storoje knygoje aprašyti atsiminimai iš Rusijos bei Lietuvos gyvenimo nuo 1863 iki 1944 m. Knygą galima gauti “Drauge” ir pas platintojus.

Zenta Tenisonaitė. ŠVIESOS ILIUZIJOS. Eilėraščiai. Spausdino “Nida”, Ladbroke Gardens, London, Wll 2PT, Anglijoje. 56 psl., kaina 2 dol. Viršeli piešė pati autorė.

Juozas Šiušis. ILGESIO GIESMĖS. Eilėraščių rinkinys, skirtas Tėvynei, Broliams, Motinai. Buenos Aires, 1973 m. 46 psl., kaina nepažymėta.

Arėjas Vitkauskas. SPINDULIAI IR ŠEŠĖLIAI. Eilės. Pirmoji kregždė. Išleido Julė Vitkauskaitė 1926 m. Kaune. Perspausdinta 1975 m. Viršeli piešė J. J. Steponavičius. 64 psl., kaina nepažymėta.

THE CHURCH SUFFERING. Chronicle of the Catholic Church in Lithuania, No. 8. Išleido L.R.K. Kunigų Vienybė, 64-14 56th Rd., Maspeth, N.Y. 11378.

FILATELISTŲ DRAUGIJOS “LIETUVA” BIULETENIS. 1975 m. sausis-kovas, nr. 1(163). Prenumerata metams — 5 dol. Galima užsisakyti šiuo adresu: Kazys Rožanskas, 6941 S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636.

Alfonsas Nyka-Niliūnas. VYNO STEBUKLAS. Eilėraščiai. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1974 m. Aplankas Petro Mikalajūno. Kieti viršeliai, 76 psl., kaina 5 dol.

MEDICINA. Nr. 3(48). Pasaulio Lietuvių Gydytojų sąjungos žurnalas. Redaktorius — Kazys Pemkus, M.D., 1022 Beau Brummel Dr., Sleepy Hollow, Ill. 60118. Administratorė — L. Dargienė, 10326 Kipling St., Westchester, 111. 60153. Prenumeratos kaina 10 dol. metams.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Eivaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algirdas Kurauskas, Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis — Algirdo Kurausko. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Telef. — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.