•    Čekoslovakijos komunistinis režimas net apie 40 kunigų pašalino iš parapijų, daugelį įkalindamas. Tarp įkalintų kunigų yra du jėzuitai: kun. Alojz Litva ir kun. Frantisek Bohnak.

•    Dr. Bernard Nathanson, vienas iš veikliųjų organizatorių, kad būtų atšaukti įstatymai, kuriais varžomi abortai, dabar tapo faktų įtikintas, kad abortai yra žudymas. Jis pats buvo didžiausios vakarinėse valstybėse abortų klinikos direktorius. Toje klinikoje buvo padaryta per 60,000 abortų. Dabar jis skelbia, kad jam nėra abejonės, jog žmogaus gyvenimas atsiranda nuo pat jo prasidėjimo motinos kūne.

•    Pijaus XII ir Jono XXIII beatifikacijos pradinis procesas yra pradedamas Vatikane.

•    Britų parlamentas atsisakė sprendžiamojo balso Anglijos Bažnyčios mokslo ir liturgijos klausimuose. Atstovų rūmuose tai praėjo 145 prieš 45 balsų dauguma.

•    Sudane atstatoma bažnytinė hierarchija, kurios veikimas buvo sukliudytas persekiojimų metu. Naujai paskirtasis Kartumo arkivyskupas Augustinas Baroni pareiškė, kad pirmasis jo uždavinys bus suorganizuoti bažnytinę hierarchiją septyniose vyskupijose ir atstatyti uždarytas parapijas.

•    Naujame, 94-me JAV kongrese yra 123 katalikai; ankstyvesniame kongrese buvo 93. Padaugėjo ir žydų: buvo 14, dabar — 24. Save laikančiais ateistais yra 6.

•    Seserys vienuolės, anksčiau ištremtos iš Sudano, dabar vėl pakviestos sugrįžti. Ypač įvertinamas jų darbas, globojant raupsuotuosius.

•    Austrijoje yra 3,332 vyrai vienuoliai, iš jų 2,314 kunigų. Net 323 austrų kunigai dirba misijose.

•    Šventieji metai Lietuvoje didesnėse šventovėse minimi bent vieną kiekvieno mėnesio sekmadienį. Rengiamos specialios rekolekcijos, atgailos dienos, Švenčiausiojo adoracija.

•    Okupuotoje Lietuvoje 1974 m. pabaigoje buvo daug kratų, areštų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžy, Ukmergėje, Utenoje, Alytuje, Šakiuose ir kitur. Keturi lietuviai nuteisti į koncentracijos stovyklas nuo vienerių iki 8 metų. Vienas Vilniaus lietuvis nuteistas 8 m. kalėjimo už tai, kad klausydavosi Vakarų radijo stočių, pagautas žinias įrašydavo į juostelę ir jas pertransliuodavo trumpomis bangomis. Daug areštų ir nuteisimų ryšium su pastangomis užgniaužti Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką.

•    Lietuvoje 1974 m. mirė 22 kunigai. Paskutinis mirė kun. Alf. Radzvilas —- gruodžio 15 d. Kunigu įšventintas 1930 m., paskutiniu metu buvo Šaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas.

•    1975 šventaisiais metais kiekvieną penktadienį Šv. Petro aikštėje, Romoje, vakarais būna Kryžiaus kelio stočių pamaldos, o kiekvieno šeštadienio vakarais kalbamas rožinis.

•    Į Romos muziejus visi, turintieji maldininko bilietą, 1975 šventaisiais metais įleidžiami nemokamai.

•    Specialios pamaldos menininkams, žurnalistams ir sportininkams Romoje Šv. metų proga bus balandžio 6 d.; rugsėjo 7 d. bus moterų diena, o lapkričio 23 d. — viso pasaulio karių — maldininkų kelionė.

•    Visame pasaulyje veikia 91,400 katalikų pradžios mokyklų su 21 milijonu mokinių, ir 28,600 vidurinių bei aukštesnių mokyklų su daugiau negu 8 milijonų moksleivių. Apie 730,000 studentų lanko katalikų universitetus. Taigi iš viso katalikų mokyklos turi apie 30 milijonų auklėtinių pasaulyje. Daugiausia katalikų pradžios mokyklų yra Afrikoje — net 27,630. Europoje jų yra 24,670 su 4 milijonais mokinių.

•    Naujojo Testamento vertimas į vokiečių kalbą, paruoštas jungtinėmis katalikų ir protestantų mokslininkų jėgomis, turi tokį pasisekimą, kad jo gana greit išpirko milijoną egzempliorių.

•    Komitetas prieš šventvagiškus žodžius spaudoje ir kitose susižinojimo priemonėse veikia New Yorke. Įstatymai draudžia tokius nusikaltimus. Komitetas perspėja nusikaltusius ir pasisako prieš tikinčiųjų abejingumą ir neveiklumą kovoje prieš tą negerovę.

•    Arkiv. J. L. Bemardin, JAV vyskupų konferencijos pirmininkas, turėdamas mintyje, kad Jungtinės Tautos yra 1975 m. paskelbusios moterų teisių metais, savo rašte pasmerkė moterų patiriamą nelygybę atlyginimų ir kitais atvejais, bet taip pat pasisakė ir prieš kai kuriuos "moterų savimeiliškus reikalavimus, kurie yra tokie pat savimeiliški, kaip kai kurių vyrų". Arkivyskupas taip pat pasmerkė kai kurių moterų sąjūdžių pasisakymą už laisvę žudyti negimusius kūdikius.

•    Pirmąją moterį ambasadore prie Vatikano paskyrė Bangladesh. Ambasadorės pavardė Humayan Rasheed Choudhury.

•    Maronitų patriarchas kardinolas Paul Pierre Meouchi mirė sausio 11 d. Beirute, Libane. Buvo 80 m. amžiaus. Maronitai turi savas apeigas, bet jie yra katalikai.

•    Vengrijoje popiežius Paulius VI paskyrė penkis naujus vyskupus. Dabar iš 11 Vengrijos vyskupijų tik dvi neturi vyskupų.

•    Zaire respublikoje, Afrikoje, prezidentas Mobutu uždraudė tikybos dėstymą mokyklose. Vieton to plečiamas "mobutizmo" kultas.

•    Vatikanas išleido skatinimą katalikams ir žydams palaikyti gyvesnį dialogą ir bendravimą veikloje ir maldoje.

•    Net 4 mil. dolerių Pennsylvanijos valstybė išmokėjo 29-nioms parapinėms ir kitoms privačioms mokykloms vadovėliams ir įvairiems pagalbiniams vaikų aptarnavimams, kaip patarimų teikimui, atsilikusių mokymui skaityti, kalbos trūkumų taisymui, klausos pagerinimui.

•    Mozambiko sostinės arkivyskupu paskirtas negras pranciškonas kun. A.J.M. Dos Santos, pirmas afrikiečių kilmės kunigas, įšventintas toje buvusioje Portugalų kolonijoje.

•    Liurde pereitais metais buvo penki su puse mėnesio užtrukusi kankinio palaimintojo Maksimilijono Kolbės paroda. Jos iniciatorius ir organizatorius buvo šveicarų pranciškonas tėv. Mauricijus Moullet. Parodos tikslas — priminti to švento vyro vienybės ir meilės jausmą, kaip skelbia Šventųjų metų šūkis. Paroda vyko Švč. M. Marijos paviljone, kur yra ir šv. Bernadetos muziejus.

•    Šventaisiais metais bus paskelbti šeši nauji šventieji: Švč. Mergelės Marijos dukterų vienuolijos įkūrėja ispanė vienuolė Vincenta Vacuna (mirusi 1890 m.), Švč. Trejybės ordino reformatorius kun. Jonas della Concezione (miręs 1613 m.), Šv. Juozapo kongregacijos kūrėja Anna Seton (m. 1821 m.), domininkonas kun. Jonas Macias (m. 1345 m.), Airijos primas arkiv. Oliver Plunkett, nukankintas 1861 m. ir arkiv. Justinas de Jacobis, misijonierius Abisinijoje (m. 1860 m.).

•    Parama misijoms kasmet auga. 1974 metais per tikėjimo platinimo draugiją Romoje katalikų misijoms buvo suaukota 46 mil. dolerių.

•    Vatikano atstovas Kuboje arkiv. Cesa-re Zacchi pakeltas į nuncijaus laipsnį.

•    Vienas pirmaujančių Amerikos mąstytojų — Russell Kirk (tokiu jį pripažino žurnalai Time ir Newsweek) pareiškė: "Didžiausias tvarkos veiksnys, kokį pasaulis kada žinojo, yra Katalikų Bažnyčia... Dabar ji atrodo kritusi į maišatį, bet mes turime autoritetingą žodį, kad ji išsilaikys iki pasaulio pabaigos". Kirk yra rašytojas, filosofas, pedagogas, paskaitininkas ir politinis mokslininkas. Jis yra atsivertęs į katalikybę, pakrikštytas po II Vatikano susirinkimo. Yra gavęs šešis mokslo laipsnius iš įvairių universitetų. Laikraščio "Twin Circle" bendradarbiui jis pareiškė, kad kataliku tapo įsitikinęs, jog čia tikroji Bažnyčia.

•    Nauja bažnyčia pastatyta Plocke, Lenkijoje. Pasisekė nugalėti visus komunistų vyriausybės trukdymus, nors bažnyčios statyba užsitęsė 35 metus.

•    Trapistai pardavė savo gaminamo Oka sūrio paslaptį, kurią težinojo tik trys jų vienuoliai Notre Dame du Lac abatijoje, ties Šv. Lauryno ir Ottawos upių santaka, Kanadoje. Formulę nupirkusieji įsiprašė, kad dar per trejus metus trapistai prižiūrėtų sūrių gamybą. Sūriai turi ypatingą pasisekimą — per metus jų išperkama iki milijono svarų, tačiau vienuolynas ryžosi daugiau koncentruotis į dvasinę sritį, negu į komercinę sūrių gamybą.

•    Šv. Tomo universitetas Houstone, Texas, gavo milijono dolerių dovaną iš Cullen fondo, kuris tą auką skyrė muzikos studijoms finansuoti ir naujų muzikos departamento rūmų statybą paremti.

•    Birminghamo, Anglijoje, arkivyskupas pranešė, kad nebus bažnytinių laidotuvių tiems, kurie žus, padėdami bombas ką nors išsprogdinti.

•    Berniukų miestas yra įsteigtas laisvosios Kinijos saloje Taiwane. Jam vadovauja amerikietis kunigas Edwin J. McCabe, padedamas jauno veterano invalido, kuris neturi rankų ir vienos kojos. Tas berniukų miestas yra už 60 mylių nuo sostinės Taipei.

•    Karinė Peru vyriausybė, uždarydama dar du žurnalus ir ištremdama 10 laikraštininkų, beveik visiškai baigė sunaikinti laisvąją spaudą.

•    Kanados katalikų vyskupai kreipėsi į vyriausybę, kad nevykdytų savo pasiryžimo grąžinti į Haiti 500 imigrantų. Daugelis jų skundžiasi, kad, juos grąžinus į Haiti, laukia dideli kankinimai, nes jie yra laikomi opozicionieriais. Vyskupai savo prašyme pažymi, kad toks priverstinis grąžinimas būtų priešingas Kanados svetingumui.

•    Laikraštininkas P. J. Scott, protestuodamas prieš abortus, pareiškė, kad jokia tauta negali išsilaikyti, jei kasmet nužudo

1,200,000 busimųjų piliečių.

•    Gausūs arabų kapitalai, gaunami už žibalą, bus panaudojami musulmonų tikybos plėtimui Afrikoje. Jau ir dabar musulmonų agresyvumas yra padidėjęs. Kai kuriose vietose jau vystosi šaltasis karas su krikščionimis. Apie tai Kamerūno savaitraštyje rašo kun. J. P. Beyami.

•    Šventaisiais metais popiežius atvykstančius maldininkus priims audiencijoje du kartus savaitėje: trečiadieniais ir sekmadieniais. Verbų sekmadienį įvyks didžiulė jaunimo manifestacija Šv. Petro bazilikos aikštėje. Dalyvaus jaunimas iš viso pasaulio.

Šv. Juozapo, darbininkų globėjo, šventės proga gegužės 1 dieną iš viso pasaulio atvykę darbininkai dalyvaus specialiose iškilmėse. Gruodžio 8 d., Marijos Nekalto Prasidėjimo šventėje, bus minima 10 metų sukaktis nuo II Vatikano susirinkimo užbaigimo. Dalyvaus viso pasaulio vyskupų atstovai. Misijų dienos proga popiežius paskelbs du naujus šventuosius ir palaimintuosius.

•    Protesto laiškas prieš Lenkijos komunistų vyriausybę buvo perskaitytas visose Varšuvos bažnyčiose. Laišką parašė kard. Vyszynskis, protestuodamas dėl vienos koplyčios nugriovimo Varšuvoje.

•    Visose Rytų Vokietijos bažnyčiose buvo perskaitytas vyskupų protesto laiškas prieš valstybės monopolį mokymo ir auklėjimo srityje. Laiške primenama Jungtinių Tautų charta ir Rytų Vokietijos konstitucijos 20-tas paragrafas, kur garantuojama lygios teisės visiems piliečiams.

•    Religinės muzikos festivalio metu Varšuvoj o buvo atlikta septyniose bažnyčiose apie 200 įvairių religinių kūrinių.

•    Palaimintoji Elzbieta Seton bus paskelbta šventąja š.m. rugsėjo 14 d. Tai bus pirmoji JAV gimusi moteris šventoji. Ji buvo gimusi Niujorke 1774 m. protestantų šeimoje. Būdama 19 m. amžiaus, ištekėjo už W. M. Seton (jos mergautinė pavardė buvo Bayley). Viena katalikų šeima parodė daug meilės, globodama jos vyrą ir visą šeimą, kai vyras sunkiai sirgo. Tai ją labai paveikė. 1805 m. ji tapo katalike ir vėliau įsteigė šaričių vienuolyną, padėdama pagrindus parapinėms mokykloms Amerikoje.

•    Vakarų Vokietijoje leidžiami 22 dieceziniai laikraščiai, kurių tiražas yra du milijonai. Misijų laikraščių tiražas — 1 milijonas. Yra apie 60 organizacijų, kurios leidžia savus laikraščius. Jų tražas — 5 milijonai. Savaitraščių tiražas — du milijonai. Iš viso Vakarų Vokietijos katalikiškų laikraščių tiražas siekia 10 milijonų. Taip pat yra ir gerų katalikiškų žurnalų. Rytų Vokietijoje tegali išeiti du katalikų laikraščiai. Jų tiražas — tik apie 60 tūkstančių. Mat, sunku gauti popieriaus.

•    Nauju Tarptautinės katalikų spaudos sąjungos pirmininku yra išrinktas F. Ricco

li, italų katalikų spaudos sąjungos pirmininkas ir krikščionių demokratų grupės atstovų rūmuose vadovas.

•    Meksikos katalikai nusprendė atstatyti Gvadalupės šventovę, kuri jau yra 265 metų senumo ir, įsmunkant pamatams, yra pradėjusi skilti.

•    Brown universitete. Providence, R.I., apie 500 katalikų nusprendė grįžti prie penktadienio pasniniko, norėdami savo susilaikymu prisidėti prie maisto krizės pašalinimo.

•    Kardinolas P. E. Leger, prieš aštuonerius metus atsisakęs vyskupo pareigų Montrealyje ir nuvykęs į Afriką, tarnavo raupsuotiesiems. Grįžęs atgal į Kanadą, pradės eiti klebono pareigas Šv. Magdalenos parapijoje. Būdamas Afrikoje, Kamerūno sostinėje, jis įsteigė mokyklą raupsotiesiems, suorganizavo keletą raupsuotųjų klinikų, kurių tolimesnis veikimas yra jau užtikrintas.

•    Katalikų ir ortodoksų teologai, dvi dienas posėdžiavę Niujorke, sutarė kai kuriais bendrais Bažnyčios klausimais. Posėdžiuose dalyvavo 20 teologų. Vadovavo graikų ortodoksų arkivyskupas Iakovas ir Washingtono katalikų arkivyskupas W. W. Braun. Po panašių ankstyvesnių posėdžių abi pusės buvo paskelbusios bendrus pareiškimus apie Eucharistiją, moterysčių tvarkymą, žmogaus gyvybės šventumą.

•    Kolumbijos atstovų rūmai 111 balsų prieš 39 ratifikavo su Vatikanu pasirašytąjį naują konkordatą, kuris įsigalios vieton ankstyvesnio, dar 1887 m. sudaryto. Naujasis konkordatas buvo sudarytas 1973 m. ir tuoj Kolumbijos senato patvirtintas, tačiau atstovų rūmuose ilgiau užsitęsė debatai dėl kai kurių klausimų, kuriais tvarkomi religinės laisvės, moterystės ir švietimo reikalai.

•    Kalifornijos gubernatorius Reagan, baigdamas savo kadenciją, pasakė, kad Bažnyčios, gal būt, yra kompetentingesnės už vyriausybės žmones spręsti šio krašto socialines problemas. Jis siūlė labiau susidomėti Bažnyčių socialine įtaka.