•    JAV katalikų ligoninių sąjungai priklauso 683 ligoninės su 162,000 lovų.

•    Slavų apaštalo šv. Kirilo relikviją, ilgus šimtmečius saugotą Vatikane, popiežius Paulius VI padovanojo Konstantinopolio stačiatikių patriarchui Dimitrijui I.

•    Daugiau negu ketvirtis milijono Bostono gyventojų dalyvavo paskelbtame badaujantiems gelbėti pasninke. Buvo sutaupyta ir surinkta per 200,000 dol.

•    Lenkijoje veikia 27 kunigų seminarijos, kuriose mokosi 3,035 klierikai. Be to, įvairiose Lenkijos vienuolių seminarijose rengiasi kunigystei 1,140 klierikų. 1973 m. Lenkijoje buvo įšventinti 557 kunigai.

•    Rašytojas A. Solženicynas pareiškė, kad jis aplankys JAV. Šio krašto senatas vienbalsiai priėmė rezoliuciją, išrinkdamas Solženicyną JAV garbės piliečiu. Iki šiol ši garbė buvo suteikta tik W. Churchilliui.