1975 / KOVAS - MARCH / VOLUME XXVI, NO.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” SIDABRINĖ DIENA

75

Nijolė Jankutė

ATGAILA

76

A. Rubikas

EILĖRAŠČIAI

79

Danguolė Sadūnaitė

PIRMOJI MOTERIS — BAŽNYČIOS DAKTARĖ (II)

80

Alfonsas Grauslys

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (XXV)

84

Br. Krištanavičius, S.J.

RAMAUS POETIŠKUMO LYRIKA

92

Vytautas A. Jonynas

TĖVYNĖJE

95

Danutė Bindokienė

KALBA

97

Juozas Vaišnys, S.J.

FILMAI

100

Juozas Prunskis

ATGARSIAI

102

 

TRUMPAI IŠ VISUR

103

J. Pr.

Į ANTRĄJĮ ŠIMTMEČIO KETVIRTĮ

108

Redakcija

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

Juk taip dar neseniai.
Įsupę vystykluos,
Lyg trapią brangenybę
Paliest nedrįsdami,
Ant kelių puolę,
Garbinom žvaigždės paženklintą
Silpnutį Kūdikėlį.
         O jau dabar,
         Erškėčiais galvą,
         Ieties ašmenimis sužeidę šoną Jo,
         Prie kryžiaus Golgotos kalvoje prikalę,
         Kryžkelius, kelius,
         Bažnyčias, krikštasuoles, namus.
         Kūdikių ir mirčiai patikėtų krūtines
         Mes puošiam Nukryžiuotuoju.
Bet nepalikime
Žmogaus, pasmerkę mirčiai.
Kabėti vieno!
Praverkime namų duris.
Ištieskime kaimynui ranką!
Netruks ateit diena trečioji

Ir žemė, ir dangus.
Ir mes drauge su jais
Šviesiam džiaugsme
Pabusime gyventi!

Danutė Lipčiūtė