Sofija Oželienė. DIENŲ VITRAŽAI. Viršelis Ados Korsakaitės. Spausdino “Draugo” spaustuvė 1974 m. 380 psl., kaina 5 dol. įdomūs daug mačiusios ir daug išgyvenusios p. Oželienės prisiminimai.

Henrikas Lukaševičius. VIENAS MAŽAS GYVENIMAS. Linksmi ir liūdni autobiografiniai pasakojimai. Išleido Akademinės skautijos leidykla, 8913 S. Leavitt St., Chicago, Ill. 60620. 192 psl., kaina 5 dol.

LIETUVYBĖS ŠVYTURYS. Čikagos Aukštesniosios lituanistinės mokyklos 25 metų veiklos apžvalga. Redagavo Juozas Maslionis. Išleido ČALM Tėvų komitetas 1975 m. 216 psl., daug iliustracijų.

PENKIOLIKMETIS CHICAGOS TOLMINKIEMYJE 1959-1975. Kristijono Donelaičio mokyklų sukaktuvinis leidinys. Redakcinis kolektyvas: Danutė Bindokienė, Jonas Bagdonas, Julius Širka. Viršelis ir meninė priežiūra — Petro Aleksos. Nuotraukos — Vaclovo Noreikos. 316 psl., didelis formatas, daug iliustracijų.

Ignas Medžiukas. ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖ MOKYKLA 1949-1974. Los Angeles, California. 64 psl., daug iliustracijų.

TĖVYNĖS SARGAS. Politikos ir socialiniu mokslų žurnalas. 1974 m. nr. 1(33). Redaguoja Domas Jasaitis, 220 N. Seventh Ave., Mount Vernon, N.Y. 10550. Atskiro nr. kaina — 5 dol.