1975 / BALANDIS - APRIL / VOLUME XXVI, NO. 4

GYVENTI IR JAUSTI SU BAŽNYČIA

111

Ses. M. Margarita

VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS — KOVOTOJAS

UŽ LIETUVIU TEISES

112

Vincentas Liulevičius

VOLTERAS (1694-1778)

114

J. Venckus, S.J.

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (XXVI)

121

B. Krištanavičius, S.J.

KAIP LENGVA SUARDYTI ŠEIMĄ

124

Kunigas X

PAVASARIUI ATBUNDANT

128

Marija Eivaitė

EILĖRAŠČIAI

132

Vilija Vakarytė

KALBA

133

Pr. Skardžius

NAUJAS ISTORIJOS VADOVĖLIS X-AM SKYRIUI

135

Antanas Dundzila

TĖVYNĖJE

137

D. ir G. Vakariai

FILMAI

139

J. Prunskis

TRUMPAI IŠ VISUR

141

J. Pr.

ATSIUSTA PAMINĖTI

144

 

Šis numeris iliustruotas Teresės ir Jono Bogutų fotografijos darbais. Viršelyje ir 127 psl. — J. Bogutos nuotr.; 110 ir 126 psl. — T. Bogutienės nuotr. Nuotraukos iš “L.L.” jubiliejinės šventės (143 psl.) — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

     Praėjus žiemai ir atėjus pavasariui, žmogus nė nepajunta, kaip ir jis prie tos pavasariškos nuotaikos prisitaiko. Pasikeičia jo būdas, išvaizda ir mintys. Ateina noras džiaugtis ir gyventi. Juk žmogus ne žiemos mirčiai, o pavasariškam gyvenimui yra skirtas.

     Kai krito rudens lapai, atrodė, kad miršta gražioji vasaros gamta, miršta amžinai... Pralėkė trumpas žiemos akimirksnisir štai iš po tų pačių nukritusių lapų kelia galvas jaunutės, besišypsančios ir gyvenimu alsuojančios gėlės. Teisingai Marija Pečkauskaitė sakė: "Ak ne! Mirtis nėra baisi. Tai juokas, pasislėpęs už ašarų, džiaugsmas už sopulių, tai balžiedžio žiedas po sudžiūvusiais lapais" (Sename Dvare).

     Kas galėjo tikėti, kad iš po sudžiūvusių ir supelėjusių rudens lapų stiebsis į saulę kvapios pavasario gėlės? Ir žmogaus gyvenimas yra pavasario gėlė. Tik laikinai rudens lapai ją gali paslėpti. Ateis pavasaris, ir ji vėl stiebsis į Saulę, kuriai ji yra skirta, kuriai ji auga ir žydi.