“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Skelbiame septynioliktąjį straipsnio konkursą. Konkurso temos: vyrams — Kokią norėčiau turėti žmoną; moterims — Kokį norėčiau turėti vyrą; jaunimui — Kokius norėčiau turėti tėvus. Jaunimui dar skiriame ir kitą temą — Jaunimas ir religija. Čia reikia panagrinėti, ar jaunimas domisi religija, ar nuo jos tolsta. Kokios priežastys?

     Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus atskirame vokelyje savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki šių metų gruodžio mėn. 31    dienos.

     Už geriausius rašinius skiriamos penkios premijos: I — 150 dol., II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dol., V — 25 dol. Premijų mecenatai: Jolita ir Vida Kriauceliūnaitės — 150 dol., Birutė Lieponytė — 100 dol., Ona ir Vincas Kuliešiai — 100 dol., Stefanija Rudokienė — 50 dol.

     Vertinimo komisija bus paskelbta vėliau. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” koncerte 1976 m. vasario mėn. 22 d., sekmadienį, Jaunimo Centre. Koncerto programą atliks Rimas Strimaitis (tenoras) ir Praurimė Ragienė (sopranas), akompanuojant Manigirdui Motekaičiui.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Feliksas Jucevičius. MENAS spalvų ir formų žaisme. Išleista 1975 m. Spaudė Immaculata spaustuvė, Putnam, Conn. 240 psl., kaina 5 dol.

DR. PRANAS PADALIS. 1911 - 1971 m. Atsiminimai, kuriuos pateikė: M. Avietėnaitė, K. Brazauskas, kun. V. Dabušis, dr. A. Darnusis, dr. J. Kazickas, A. Kazickienė, J. Km., J. Laučka, D. Pada-lienė, J. Pažemėnas. Spaudai paruošė J. Brazaitis. Užsklandas piešė P. Jurkus. Išleista velionio bičiulių lėšomis. 78 psl., kaina nepažymėta.

Petras Urbaitis. KINIJA — AZIJOS MILŽINAS. Lietuviu Saleziečių leidinys. Roma, 1974 m. Idomois informacijos apie Kiniją ir apie Tėvų Saleziečių veiklą joje. Kieti viršeliai, gausiai iliustruota, 364 psl., kaina 15 dol.

A LITHUANIAN BIBLIOGRAPHY. Adomo ir Filomenos Kantautų paruošta anglų kalba bibliografija, kurioje surinkta lietuvių kalba išleistos knygos ir straipsniai, esantieji įvairiose Amerikos ir Kanados bibliotekose. Išleido The University of Alberta Press 1975 m. Kieti viršeliai, 725 psl., kaina 10 dol.

Bronius Budriūnas. TU VILNIUJ PASILIK, VALDOVE. Kantata Gedimino sostinės 650 m. jubiliejuj. Mišriam chorui, basbaritonui ir deklamatoriui. Libretas Kazio Bradūno. Finansavo prel. Juozas Karalius. Leidinį platina Liet. Kat. Religinė Šalpa. Didelis formatas, 32    psl., kaina 2 dol.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Valšnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Ei-vaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algirdas Kurauskas, Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., Ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis — Algirdo Ku-rausko. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Telef. — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata —- 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.