K. R.

     Laisvajame pasaulyje gyveną lietuviai jautriai pergyvena ir atjaučia baisiai sunkią tikinčiųjų padėtį. Tikėjimo priešai vis labiau ir žiauriau niekina Dievą ir tikinčiuosius. Vėliausios žinios iš Lietuvos yra gąsdinančios. Nežmoniškai spaudžiami visi, kurie tiki ir eina į bažnyčią. Vaikučiai ir jaunimas yra prievartaujami niekinti Dievą ir savo tikinčius tėvelius. Dėl tikėjimo daugelis netenka darbo, tarnybos ir paliekami be pragyvenimo.

     Amerikoje, Kanadoje, Australijoje ir Europoje lietuviai yra labai susirūpinę tikinčiųjų Lietuvoje skriaudimu ir kankinimu. Jie prašo savo maldomis Aukščiausiąjį, kad pagelbėtų ir sustiprintų jėgas tų savo persekiojamųjų brolių ir sesių. Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa ir jos rėmėjai stengiasi pagerinti tikinčiųjų apverktiną padėtį Lietuvoje.

     Š.m. birželio 19 d. Niujorke buvo religijos gelbėtojų metinis pasitarimas. Vadovaujant vysk. Vincentui Brizgiui, buvo apžvelgta 1974 m. veikla, kuri pasižymėjo didžiu sėkmingumu. Didelė dauguma lietuvių parapijų Amerikoje, Kanadoje ir Australijoje turėjo maldos dieną ir pamaldas Tikinčiosios Lietuvos intencija ir dosniai aukojo tikėjimo išlaikymui. L.K.R. Šalpos rėmėjai su savo pirmininku kun. Kazimieru Kuzminsku labai sėkmingai įjungia pasauliečius į tikėjimui gelbėti narių eiles. Jie organizuoja pasiaukojusių lietuvių grupes visame pasaulyje, kur skleidžiama tikėjimo gelbėjimo Lietuvoje reikalas ir telkiamos aukos. Jau yra išplatinta L.K.B. Kronikų (1-7 nr.) 5000 egzempliorių. Tuoj išeis ir II Kronikų tomas (8-15 nr.).

     Čikagoje jau buvo suorganizuoti trys didingi koncertai, kurių proga buvo paryškintas reikalas gelbėti tikėjimą Lietuvoje. Lietuviai labai gausiai dalyvavo, ir gauta nemaža pelno šiam svarbiam tikslui.

     Minėtame pasitarime sutarta, kad Religinė Šalpa ir Rėmėjai bendradarbiaus ir ateityje. Kadangi tai yra ta pati veikla, todėl abi institucijos ir stengsis sutartinai veikti, kad pasiektų dar sėkmingesnių rezultatų. Ateityje bus veikiama panašiai, kaip ir iki šiol. Lietuvių parapijos suruošia pamaldas ir metinę rinkliavą. Pasauliečiai organizuoja rėmėjų skyrius, renka aukas ir platina L.K.B. Kronikas.

     Sutarta plačiai skleisti mintį, kad mums reikia turėti didesnį Tikėjimui Gelbėti fondą, kurio palūkanas galėtume naudoti religijos gelbėjimo tikslams. Pirmiausia tą mintį reikėtų paskleisti ir išsiaiškinti su lietuvių katalikų organizacijų nariais ir vadovais. Po to sudaryt platesnį komitetą sėkmingai suorganizuoti Tikėjimui Gelbėti Lietuvoje vajų. Tikėjimo priešai negarbingai šūkauja prieš Dievą ir tikinčiuosius. Negalime tylėti mes, esantieji laisvėje. Reikia garsiai skelbti bedievių komunistų keistą, nemoralų ir neteisingą elgesį su nekaltais tikinčiaisiais. Buvo siūlyta dažnai mūsų spaudoje skelbti, pavyzdžiui, tokius šūkius:

     Pavergta tėvynė šaukiasi tavo pagalbos.

     Padėkime išlaikyti tikėjimą Lietuvoje.

     Į kovą už tikėjimą Lietuvoje.

     Be aukos nebus Lietuvos.

     Ne žodžiu, bet auka gelbėkime tėvynę.

     Meilė be aukos — širdis be kraujo.

     Persekiojamieji netyli. Jie aukoja savo gyvenimą, miršta už tikėjimą. Jie taip pat laukia ir mūsų stipresnio šauksmo bei užtarimo.

     Šiais metais išrinkti šie Tikėjimui Gelbėti Lietuvoje vadovai: vysk. Vincentas Brizgys — pirm., prel. Jonas Balkūnas — I vice-pirm., prel. Vytautas Balčiūnas — II vice-pirm., kun. Vytautas Zakaras—III vicepirm., kun. Kazimieras Pugevičius — IV vicepirm., kun. Antanas Kardas — sekr., kun. Barnabas Mikalauskas, OFM — ižd. Jie visi ilgiau ar trumpiau jau yra dirbę šiam tikslui. Su valdyba uoliai bendradarbiauja daugelis kitų kunigų įvairiose parapijose.

     Susirinkusieji dėkingai sutiko niujorkiečių rėmėjų ryžtą finansuoti L.K.B. Kronikų II tomo leidimą. Pirmąją stambią 1000 dol. auką įteikė rėmėja Elena Mickeliūnienė. Tikimės surinkti visą reikalingą 8000 dol. sumą. Knygos pristatymas bus Rėmėjų renginio proga Kultūros Židinyje gruodžio 7 d., sekmadienį.