1980 / SAUSIS - JANUARY / VOLUME XXXI, NO. 1

TRISDEŠIMT METŲ

1

 Juozas Vaišnys, S.J.

ŽIUPSNIS MINČIŲ APIE MEILĘ

4

 Anicetas Tamošaiits, S.J.

EILĖRAŠČIAI

8

 Zenta Tenisonaitė

DAŽNAS IR PRASMINGAS ŠV. RAŠTO SKAITYMAS

9

 P. Daugintis, S.J.

EILĖRAŠČIAI

12

 J. Gotautas

KILNIŲJŲ ŽMONIŲ DARBAI TAUTOJE GYVI

13

 Jonas Miškinis

GYVENIMO ŽODIS

14

 Chiara Lubich

MEILĖ VIENUOLIŠKAME GYVENIME

15

 Ses. Gregory Sheehy

MAŽOSIOS LIETUVOS KOVOS DĖL LIETUVYBĖS

17

 Jonas Miškinis

AR KRISTUS DABAR GALI KENTĖTI?

21

 Juozas Vaišnys, S.J.

DIEVO LAUKINĖJE GAMTOJE (IV)

22

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

IDEALI MOTERIS IR VYRAS ALKOHOLIKAS

27

 Vytautas Kasnis

NAMIE TYLA

29

 Birutė Boreišienė

TĖVYNĖJE

30

 D. ir G. Vakariai

KALBA

33

 J. Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

34

 J. Pr.

DAILININKAS POVILAS KAUPAS

35

 V. K.

Šis “Laiškų lietuviams” numeris iliustruotas dail. Povilo Kaupo kūrinių nuotraukomis. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.