1980 / GEGUŽIS - MAY / VOLUME XXXI, N. 5

MEILĖ MOTINAI — AMŽINA

145

 T. Juozas Beleckas, S.J.

MANO MOTINA

147

 Al. Likanderienė

MEILĖ STIPRESNĖ UŽ MIRTĮ

149

 M. Saulaitytė-Stankuvienė

MOTINOS KASDIENINĖ RUTINA — KELIAS Į GARBĘ

150

 Elisabeth Elliot

EILĖRAŠČIAI

153

 Dalia Staniškienė

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” VIETA MŪSŲ SPAUDOJE

154

 Jurgis Gliauda

TIKĖJIMO NEAIŠKUMAI (III)

158

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

II VATIKANO SUSIRINKIMAS MŪSŲ
KASDIENINIAME GYVENIME (III)

164

 Vysk. V. Brizgys

AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINĖ VEIKLA

167

 Adolfas Baliūnas

SIMPATIJA DIENOS KELYJE

169

 Vytautas Kasnis

NETURĖJAU BŪTI KUNIGAS. . .

172

 Jonas Kidykas, S.J.

KAS JĮ SUVILIOJO?

174

 Kunigas

TĖVYNĖJE

175

 D. ir G. Vakariai

KALBA

177

 Juozas Vaišnys, S.J.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” 30 M. MINĖJIMAS

180

 Redakcija

Šis numeris iliustruotas Lietuvoje gyvenančių dailininkų-grafikų darbų nuotraukomis. Pernai, minint Vilniaus Universiteto 400 m. sukakti, Lietuvos dailininkai daugiausia kūrė Vilniaus Universiteto temomis. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.